• Halmstads webbplatser

Bostäder i Trönninge vid Bagarevägen och Gamla vägen

Trönninge 11:122–126, T2

Detaljplan, Högprioriterat

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

De aktuella fastigheterna mellan Bagarevägen och Gamla vägen i Trönninge är i dag planlagda för industriverksamheter. Förslaget är att istället bygga bostäder med viss centrumverksamhet. Drygt 100 bostäder i 3–4 våningar beräknas kunna byggas på området.

Skiss över området sett ovanifrån. Fem huskroppar och parkeringar. I mitten finns en stor grönyta.

Bilden visar exempel på möjlig utformning av planförslaget.

Drygt 100 nya bostäder

Fastigheterna Trönninge 11:122–11:126 är i dag i privat ägo och planlagda för mindre industriverksamheter. För att kunna bygga bostäder på platsen måste detaljplanen ändras.

Drygt 100 lägenheter föreslås att uppföras i flerbostadshus om 3–4 våningar på ett centralt läge i Trönninge.

Planförslaget kommer att stärka Trönninges bebyggelsestruktur genom att erbjuda bostäder i form av flerbostadshus, vilket utökar bostadsutbud i Trönninge som annars är dominerad av småhus. Olika upplåtelseformer såsom bostadsrätt och hyresrätt möjliggör till exempel för äldre Trönningebor att bo kvar på orten.

Planförslag med grupperad ny bebyggelse, parkeringar och en bostadsgård i mitten.

Planförslag med grupperad ny bebyggelse, parkeringar och en bostadsgård i mitten.

Bostadsgård i mitten

Den grupperade nybebyggelsen ger möjlighet till en sammanhållen bostadsgård i planområdets mitt. Tidigare matargata till industrifastigheterna, Bagaregatan, kommer användas som en del av bostadsgården på kvartersmark. Planförslaget skapar goda genomsiktsmöjligheter mellan husen och området kommer inte längre upplevas instängt utan att det ska ha god sikt i och runt om planområdet. Det gynnar en trygg och trivsam boendemiljö.

Centrumverksamhet

Planförslaget ger möjlighet till centrumverksamhet på bottenvåningen i huset vid korsningen Gamla vägen och Rörvägen. Det gynnar en levande centrumutveckling i direkt närhet av centrumnoden.

Trafik

Rörvägen fungerar som matargata för det nya bostadshuset och har två tillfarter med parkeringsplatser intill. Befintlig vändplan i slutet av Rörvägen ska behållas och kommer att tillåta sopbilar utan backning.

Planområdet har utökats med allmän platsmark i form av lokalgator och parkmark.

Skiss av fem byggnader, varav två av dem har fyra våningar och resten tre våningar.

Exempel på möjlig utformning av planförslaget.

Gång- och cykelväg söderut

Detaljplanen ska också säkerställa framtida behov av en gång- och cykelväg som löper söderut. Gång- och cykelvägen ska bindas ihop med det befintliga cykelnät och koppla ihop Trönninge centrum och offentlig service med kommande bostadsområde i söder.

Upptäck planen i en digital 3D-karta

Vill du veta mer om förslaget till utbyggnad kan du besöka den digitala kartan över området. Här har du möjlighet att navigera runt i 3D, se bilder, filmer, hur skuggor faller med mera.

Film

Stillbild från en film som visar en 3d-visualiering av planförslaget, med hus och en vändplats ovanifrån.

Klicka på bilden för att se en film som visar planförslaget.

Tidsplan

Förslaget till ny detaljplan för området har varit ute på samråd och granskning. Nu ska eventuella synpunkter sammanställas och bemötas i ett granskningsutlåtande. Därefter kan detaljplaneändringen antas av kommunstyrelsen.

Tidsplan
Steg i processenTidpunkt
Planbesked20 januari 2020
Samråd25 maj–10 juli 2023
Granskning28 september–15 oktober 2023
AntagandePlanen beräknas kunna bli antagen första kvartalen 2024.
Laga kraftCirka 3 veckor efter att protokollet med antagandebeslutet har publicerats på kommunens anslagstavla, om inte beslutet överklagas.

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Karta

Området är markerat "T2" i kartan.