• Halmstads webbplatser

Bostäder i Haverdal, Laxavägen

Del av Haverdal 27:1 och 18:53, HAV2

Detaljplan, Lågprioriterat

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av fler bostäder i Haverdal. Planen har vunnit laga kraft.

Grönyta där de nya bostäderna i Haverdal planeras byggas.

Här är det tänkt att det ska byggas nya bostäder i Haverdal.

Detaljplanen i korthet

Detaljplanen medger åtta till nio nya friliggande enbostadshus med högsta tillåtna nockhöjd om sju meter. Minsta fastighetsarea begränsas till 1 100 kvadratmeter i planområdets östra del, till 1 000 kvadratmeter i planområdets norra och västra del, och till 1 400 kvadratmeter i planområdets sydöstra del. Andel bebyggd mark begränsas till 20 procent av fastighetsarean, dock högst 250 kvadratmeter respektive 280 kvadratmeter.

Två mindre markområden i detaljplanen reserveras för gemensamhetsanläggningar för utfarts- och räddningsvägar samt uppställningsplatser för sopkärl. Yta för fördröjningsmagasin för dagvatten säkras utmed Laxavägen på allmän plats i planområdets södra del.

Tidsplan

Tidsplan

Steg i processen

Tidpunkt

Planbesked

13 juni 2017

Samråd

15 oktober–12 november 2020

Granskning

4 februari–25 februari 2022

Antagande

1 november 2022

Laga kraft

21 december 2023

Dokument

Utredningar

Karta över planområdet