• Halmstads webbplatser

Bostäder i Steninge – avbruten

Del av Bögesgård 1:33 (tidigare 1:25)

Detaljplan

Planen är avbruten

Samhällsbyggnadsutskottet beslöt 1 mars 2022 att avbryta arbetet med ny detaljplan för del av Bögesgård 1:33. Området kommer fortsatt att användas som jordbruksmark.

En sökande vill bygga ett 60-tal villor och parhus öster om och i anslutning till befintlig bebyggelse i Steninge. Planen är avbruten och området kommer fortsatt att användas som jordbruksmark.

Förslaget i korthet

Förslaget innebar att 60 kustnära villatomter skulle byggas på fastigheten. Detaljplanen avbryts på grund av två anledningar:

  • Detaljplanen har inte lyckats ange en hållbar lösning för dagvattensförsörjningen i området.
  • Bebyggelse på platsen strider potentiellt mot riksintressena om högexploaterade kuster och rörligt friluftsliv. Kommunen bedömer därför att detaljplanen kan komma att överklagas.
Karta med området markerat

Tidsplan

Planen är avbruten.

Tidsplan
Steg i processenTidpunkt
Planbesked2017
Plan avbruten1 mars 2022

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Karta över planområdet