• Halmstads webbplatser

Bostäder i Johansfors

Drared 1:6

Detaljplan

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

En sökande vill utöka antalet lägenheter i befintlig byggnad. Därför föreslås en ändring av detaljplanen för att möjliggöra detta.

Gult trähus med två våningar.

Planförslaget i korthet

Syftet med planändringen är att möjliggöra fler lägenheter inom befintlig detaljplan på nuvarande fastighet Drared 1:6. Förändringen till en mer flexibel detaljplan som inte reglerar det maximala antalet lägenheter föreslås ske genom en ändringsplan.

Planområdet ligger i småorten Johansfors cirka 4 km norr om Oskarström. Fastigheten är 4182 kvm.

Tidsplan

Steg i processen

Tidpunkt

Planbesked

12 oktober 2022

Samråd

4 juli–25 juli 2023

Granskning

22 september–13 oktober 2023

Antagande

Ej beslutat.

Laga kraft

Cirka 3 veckor efter att protokollet med antagandebeslutet har publicerats på kommunens anslagstavla, om inte beslutet överklagas.

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Karta över området