• Halmstads webbplatser

Halmstads hamnområde

Halmstad 2:4 med flera, V19

Detaljplan, Högprioriterat

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

För att kunna utveckla hamnområdet krävs en ny detaljplan. Den nya planen förväntas kunna antas senast första kvartalet 2025.

Planuppdraget i korthet

För att kunna utveckla hamnområdet och anpassa markanvändning och anslutningar i vägnät och järnväg i hamnen efter nya förutsättningar krävs en ny detaljplan.

Sedan den nuvarande detaljplanen vann laga kraft 2015 har förutsättningarna för hamnområdet förändrats. Etableringen av Stena Lines färjeterminal är ett exempel, ett annat är Trafikverkets utredning av spåranslutning till och från Halmstads hamn, där Trafikverket drar slutsatsen att heltåg till hamnen både från norr och söder är bästa lösningen.

Tidsplan

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade att ge planuppdrag den 29 september 2020. Det innebär att kommunen fått ett uppdrag att ta fram ett förslag på ny detaljplan.

Tidsplanen är framskjuten på grund av att komplicerade utredningar kring klimatanpassning behöver tas fram som underlag för detaljplanen.

Tidsplan

Steg i processen

Tidpunkt

Planuppdrag

29 september 2020

Samråd

Ej beslutat

Granskning

Ej beslutat

Antagande

Planen bedöms kunna bli antagen under första kvartalet 2025.

Laga kraft

Cirka 3 veckor efter att protokollet med antagandebeslutet har publicerats på kommunens anslagstavla, om inte beslutet överklagas.

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Karta över planområdet

Området heter V19 i kartan.