• Halmstads webbplatser

Bostäder på Rotorp i Halmstad

Del av fastigheten Halmstad 3:20, H18

Detaljplan, Normalprioriterat

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

Det kommunala bostadsbolaget HFAB har efterfrågat lämplig mark för att bygga bostäder på Rotorp, mellan den gamla banvallen och bebyggelsen söder om denna vid Kringelängsvägen med flera gator. Syftet är att komplettera de hyreslägenheter som finns på Rotorp i dag med tillgängliga hyreslägenheter.

Planförslaget i korthet

HFAB har efterfrågat lämplig mark för att bygga tillgängliga hyreslägenheter som komplement till de hyreslägenheter som finns på Rotorp idag.

Enligt "Handlingsprogram för bostadsförsörjning" planeras under innevarande period såväl en komplettering av HFAB:s bebyggelse som ytterligare ett mindre förtätningsobjekt på väster. Det studerade området på Rotorp ligger mellan den gamla banvallen och bebyggelsen söder om denna vid Kringelängsvägen med flera gator.

Kommunen förordar ett alternativ med enbart bostäder då en kombination med förskola i detta område innebär alltför få bostäder.

Tidsplan

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade att ge planuppdrag den 9 maj 2017. Det innebär att kommunen har fått ett uppdrag att ta fram ett förslag på ny detaljplan. Arbetet är dock pausat då en utvärdering först behöver ske kring detaljplanens genomförbarhet.

Tidsplan

Steg i processen

Tidpunkt

Planuppdrag

9 maj 2017

Samråd

Ej beslutat

Granskning

Ej beslutat

Antagande

Kan ej bedömas just nu, eftersom planen är pausad

Laga kraft

Cirka 3 veckor efter att protokollet med antagandebeslutet har publicerats på kommunens anslagstavla, om inte beslutet överklagas.

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Karta över planområdet

Området benämns H18 i kartan.