• Halmstads webbplatser

Verksamhetsmark i Älvasjö

Spånstad 3:4-5, 3:12 med flera, V8

Strategiskt planeringsdokument

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

Kommunen vill skapa ett nytt verksamhetsområde i Älvasjö mellan E6 och Nissastigen. Arbetet börjar med att ta fram en strukturplan.

Kartbild över området.

Området benämns V8 i kommunens översiktsplan.

Planförslaget i korthet

Ett nytt verksamhetsområde föreslås väster om väg 26 mellan Halmstad och Åled. Kommunen har idag brist på verksamhetsmark och läget har bra förutsättningar med närhet till motorvägen E6 och väg 26.

Området består idag mest av skogsmark. Genom att välja detta område värnar vi jordbruksmark i andra kommundelar. Områdets utbredning anpassas för att ta minimalt med jordbruksmark i anspråk.

Grönstruktur och vägar inom området bör anpassas till fasta fornlämningar såsom högar. Hänsyn kommer också tas till grundvattnet.

Grön skyddsridå behövs i nordväst för att minska påverkan på landskapsbilden i det öppna landskapet.

Avsiktsförklaring med markägaren

Kommunen äger idag ingen mark på området och har i samband med detta därför tecknat en avsiktsförklaring med den största markägaren inom området, som är fastighetsägare till Spånstad 3:4–5, 3:12 med flera.

Avsiktsförklaringen innebär att parterna är överens om att starta detaljplaneläggning av deras del av området. Detaljplanen ska pröva användningen industri, verksamheter och allmän plats.

Flygbild med området inringat.

Svart streckad linje visar område för strukturplan. Blå skraffering (parallella linjer) visar området som omfattas av avsiktsförklaringen.

Tidsplan

Innan arbetet med detaljplaner kan påbörjas, ska kommunen ta fram en övergripande strukturplan för hela område V8 i Framtidsplan 2050. Den ska vara färdig senast tredje kvartalet 2024. Området är markerat med svart streckad linje i kartbilden här ovanför.

Därefter ska detaljplanearbetet inledas för det område som omfattas av avsiktsförklaringen det vill säga fastigheterna Spånstad 3:4-5, 3:12 med flera. Området är markerat med röd punktstreckad linje samt blå skraffering i kartbilden här ovanför.

Tidsplan
Steg i processenTidpunkt
Planuppdrag (strukturplan)16 maj 2023
Strukturplan tas framStrukturplanen beräknas kunna antas 2024, tredje kvartalet.
Samråd detaljplanEj beslutat
Granskning detaljplanEj beslutat
AntagandeDetaljplanen beräknas kunna bli antagen i slutet av 2026.
Laga kraftCirka 3 veckor efter att protokollet med antagandebeslutet har publicerats på kommunens anslagstavla, om inte beslutet överklagas.

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Karta över planområdet

Området ligger i Älvasjö mellan E6 och Nissastigen.