• Halmstads webbplatser

Bostäder och verksamheter på Marbäcks bruk

Marbäck 2:15 och 2:39, M1

Detaljplan, Högprioriterat

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

På gamla Marbäcks bruk vill en sökande bygga bostäder. Området saknar i dag detaljplan.

Planuppdraget i korthet

På gamla Marbäcks bruk vid Fylleån vill sökande bygga mellan 75 och 80 bostäder, både hyresrätter och äganderätter, med varierat utseende. Planuppdraget innebär att i detaljplan pröva bostads- och verksamhetsändamål på fastigheterna Marbäck 2:15 och 2:39. Fastigheterna används inte längre för industriändamål.

Tidsplan

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade att ge planbesked den 1 mars 2020. Det innebär att kommunen fick i uppdrag att jobba med planen.

Detaljplanarbetet är för närvarande pausat.

Tidsplan

Steg i processen

Tidpunkt

Planbesked

1 mars 2020

Samråd

Ej beslutat

Granskning

Ej beslutat

Antagande

-

Laga kraft

Cirka 3 veckor efter att protokollet med antagandebeslutet har publicerats på kommunens anslagstavla, om inte beslutet överklagas.

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Karta

Området är märkt "M1" i kartan.