Utökad byggnadshöjd på Vallåsskolan

Valnöten 1, OSf3

Detaljplan, Mycket högprioriterat

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

För att kunna utöka Vallåsskolan från dagens 750 elever till 1 000 elever behöver detaljplanen ändras för att möjliggöra tre våningsplan, istället för dagens två våningsplan.

Vallåsskolan

Planuppdraget i korthet

Vallås har de senaste åren förtätats. Ungefär 180 nya bostäder har byggts och det finns behov av fler skolplatser för elever. För att kunna utöka Vallåsskolan från dagens 750 elever till 1 000 elever behöver detaljplanen ändras för att möjliggöra tre våningsplan, istället för dagens två våningsplan.

Tillåten höjd på fastigheten Valnöten 1 förelås öka från 9 meter byggnadshöjd till 17 meter nockhöjd. Intillliggande byggnation har en byggnadshöjd på 13 meter respektive 16 meter.

Parkering på angränsande fastighet

Området ligger centralt i Vallås och är redan idag grundskola med tillhörande utemiljö. På angränsande fastighet till väster är det planerat en ny förskola, bostäder och skolparkering.

Flygbild över området med detaljplanområdet inringad.

Tidsplan

Tidsplan

Steg i processen

Tidpunkt

Planbesked (planuppdrag om det är kommunalt)

Tredje kvartalet 2019

Samråd

17 oktober–7 november 2022

Granskning

20 februari–14 mars

Antagande

Planen beräknas kunna bli antagen under andra kvartalet 2023.

Laga kraft

Cirka 3 veckor efter att protokollet med antagandebeslutet har publicerats på kommunens anslagstavla, om inte beslutet överklagas.

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Karta över planområdet

Området heter OSf3 i kartan.