• Halmstads webbplatser

Utökad byggnadshöjd på Vallåsskolan

Valnöten 1, OSf3

Detaljplan, Mycket högprioriterat

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

För att kunna utöka Vallåsskolan från dagens 750 elever till 1 000 elever behöver detaljplanen ändras för att möjliggöra tre våningsplan, istället för dagens två våningsplan.

Vallåsskolan

Planuppdraget i korthet

Vallås har de senaste åren förtätats. Ungefär 180 nya bostäder har byggts och det finns behov av fler skolplatser för elever. För att kunna utöka Vallåsskolan från dagens 750 elever till 1 000 elever behöver detaljplanen ändras för att möjliggöra tre våningsplan, istället för dagens två våningsplan.

Tillåten höjd på fastigheten Valnöten 1 ökas från 9 meter byggnadshöjd till 17 meter nockhöjd. Intilliggande byggnation har en byggnadshöjd på 13 meter respektive 16 meter.

Parkering på angränsande fastighet

Området ligger centralt i Vallås och är redan idag grundskola med tillhörande utemiljö. På angränsande fastighet till väster är det planerat en ny förskola, bostäder och skolparkering.

Flygbild över området med detaljplanområdet inringad.

Tidsplan

Planen vann laga kraft 2 juni 2023.

Tidsplan

Steg i processen

Tidpunkt

Planuppdrag

Tredje kvartalet 2019

Samråd

17 oktober–7 november 2022

Granskning

20 februari–14 mars

Antagande

Planen antogs den 9 maj 2023

Laga kraft

2 juni 2023

Karta över planområdet

Området heter OSf3 i kartan.