• Halmstads webbplatser

Utveckling av Halmstads centrum

Halmstads centrum är en viktig del av Halmstad och målet är att tillsammans skapa ett attraktivt, livfullt och konkurrenskraftigt centrum där människan, miljön och näringslivet står i fokus.

Halmstads centrum ska vara en plats där känslor lever, drömmar föds och minnen skapas. Vi ska ta hand om vår stad, ge den kärlek och omtanke och göra den till en plats där människor trivs och vill vara.

Vad händer i centrum

En stadskärna är alltid i rörelse och förändring i takt med att vårt eget samhälle utvecklas. Det är en förändringsresa där vi tillsammans behöver hjälpas åt för att utveckla vårt centrum i en positiv riktning. Här kan du läsa om några av de utvecklingsprojekt, aktiviteter och installationer som görs för att utveckla vår stadskärna.

För att få mer information om vad som händer i Halmstads centrum så anmäl dig till vårt nyhetsbrev längst ner på sidan.

Projekt och installationer under 2023

  • Utsmyckning av Norre ports vallar med färgglada fjärilar
  • Förbättrat belysning utmed Storgatan för ökad trygghet
  • Sittbänkar och växtlighet på Norre torg
  • Blomkrukor utmed Brogatan
  • Belysning i form av hjärtan utmed Brogatan
  • Julbelysning utmed Storgatan
  • Ljusmistel i Norre port
  • Utsmyckning i form av blommor

Certifieringar

Purple Flag

Hösten 2022 blev Halmstad omcertifierade enligt Purple Flag för sitt arbete med att göra stadskärnan tryggare och trevligare även på kvällstid. Detta är tredje året i rad som Halmstad får behålla certifieringen.

Sedan starten 2019 har flera insatser gjorts för att både öka trygghet och främja tillväxten i Halmstad city. Sommarbio i Norre katts park, fler sittplatser och planteringar, ny och bättre belysning, renovering av lekplats, tillfälligt utegym, trygghetsvandringar och det populära evenemanget Purple Nights.

Under Purple Nights lyfter man en plats som i dagsläget uppfattas mörk och otrygg för att fylla den med liv och rörelse. Under 2022 fick parkeringsplatsen på Hantverksgatan nytt liv tillsammans med stans företagare och fastighetsägare.

QM - quality mark

Quality Mark-certifiering är en kvalitetsmärkning för hur stadens aktörer arbetar tillsammans för en positiv utveckling av stadskärnan. Certifieringen är ett kvitto på ett bra samverkansarbete mellan Halmstads kommun, Halmstad city och Fastighetsägarna.

Certifikatet, som delas ut av organisation Svenska Stadskärnor, visar att stadens aktörer samarbetar långsiktigt och strategiskt.

Svenska Stadskärnor – en paraplyorganisation för kommun, företag och organisationer som arbetar med utvecklingen av Sveriges städer och orter – står bakom kvalitetsmärkningen Quality Mark.

QM baseras på en europeisk certifiering som tagits fram gemensamt i ett samarbete kallat “TOCEMA Europe” (Town Center Management Europe). För att kunna föräras titeln “Årets Stadskärna” måste man först bli certifierad enligt QM.

Människan ska alltid vara i centrum

Arbetet med Halmstads centrumutveckling är ett samarbete mellan Halmstads kommun, Halmstad city, Destination Halmstad och Fastighetsägarna i centrum Halmstad. Tillsammans driver gruppen ett strategiskt och operativt arbete mot en positiv utveckling av Halmstad centrum.

Sedan 2022 är centrumutveckling en del av kommunens ordinarie verksamhet och tar vid efter projektet "Stadens hjärta".

Det gemensamma strategimålet är att människan ska alltid vara i centrum. Vi ska ta hand om vår stad, ge den kärlek och omtanke och göra den till en plats där människor trivs och vill vara.

Fokusområden

För att uppnå strategimålet behöver arbetet inom centrumutveckling ske inom flera fokusområden parallellt både på kort och lång sikt.

Trygghet

Det är viktigt att centrum upplevs som tryggt och tillgängligt då det är en av kommunens viktigaste mötesplatser. Kommunen jobbar systematiskt med brottsförebyggande åtgärder genom arbetet med bland annat Purple flag, Medborgarlöftet och LOV 3.
Trygghetsperspektivet ska genomgående beaktas all stadsutveckling.

Tillsammans

Centrums och stadskärnans attraktivitet är beroende av många faktorer som till exempel kommersiellt utbud, miljö, arkitektur, historia, trygghet, renhållning, tillgänglighet, kultur, nöjen och service. Framgången är beroende av att många parter jobbar tillsammans och tar ett gemensamt ansvar och bidrar med sina styrkor, förmågor och kunskaper för ett levande och attraktivt centrum. Samverkan mellan kommun, fastighetsägare, näringsliv och invånare är en förutsättning för att nå en positiv utveckling av centrum.

Trivsel och attraktiva mötesplatser

Genom att medvetet arbeta med tillfälliga och föränderliga aktiviteter i centrala Halmstad skapas nyfikenhet och ökad attraktionskraft. Stadskärnan skiftar karaktär under året och det sker aktiviteter under hela året.

Utbud och upplevelser

En av stadskärnans viktigaste utgångspunkter är att erbjuda ett brett och attraktivt utbud av bland annat handel, nöjen, restauranger, caféer, event, arrangemang och övriga serviceverksamheter – så väl kommersiella som offentliga.

Servicen och utbudet i kombination med genuina och mysiga offentliga platser, upplevelser och folkliv gör stadskärnan till en attraktiv plats där människor vill leva, arbeta och konsumera vilket i sin tur stärker centrums konkurrenskraft.

Väl utformade platser att mötas på främjar aktiva invånare vilket ger välmående och livskvalitet. Återkommande aktiviteter och evenemang skapar sammanhang och kontinuitet.

Kommunikation och identitet

Stadskärnan är kommunens pulsåder som är fyllt av liv och rörelse året om. Dess historia och identitet ska stärkas och lyftas fram vilket skapar stolthet hos invånarna och nyfikenhet hos besökarna.

Framgångsfaktorn för en positiv utveckling av de centrala delarna av staden ligger i att identifiera och sedan utveckla det som är unikt för just Halmstad och kommunicera detta på ett tydligt och positivt sätt till invånare och besökare.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Håll dig uppdaterad om vad som händer i vårt centrum och arbetet inom centrumutveckling genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Nyhetsbrevet är till för både invånare och företagare. Det kommer ut cirka 4 gånger per år.

Om du inte ser ett anmälningsformulär här, ladda om sidan.

Om du vill avsluta prenumerationen, klicka på länken längst ner i något av nyhetsbreven du fått i din e-post.

Aktuella projekt i Halmstad centrum