• Halmstads webbplatser

Bostäder i Marbäck, Marbäcksvägen

Marbäck 2:12, M2

Detaljplan, Normalprioriterat

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

Detaljplanen möjliggör nya bostäder med tillhörande infrastruktur centralt i Marbäck. I planen ingår också uppförande av en förskola eller skola samt besöksanläggningar.

Detaljplanens område i Marbäck.

Största delen av detaljplanen ligger på fastigheten Marbäck 2:12 som är i privat ägo. Mindre områden för gång- och cykelväg föreslås på fastigheterna Marbäck 1:7 och Marbäck 2:8. Den bebyggda fastigheten Marbäck 2:9 föreslås i sin helhet ingå i planområdet. Även dessa tre fastigheter ägs av privatpersoner.

Illustration över de båda delområdena.

Illustration över de båda delområdena.

Planförslaget i korthet

Planområdet ligger centralt i Marbäck längs Marbäcksvägen. Planen möjliggör nya bostäder med tillhörande infrastruktur. Planförslaget medger också uppförande av en förskola eller skola samt besöksanläggningar i vissa delar.

Föreslagna områden binder samman orten, vars bebyggelse nu är uppdelad genom vägar och utspridd i olika grupper. Enfamiljshus (radhus, parhus eller kedjehus) och mindre flerbostadshus i en till två våningar föreslås. Den nya bebyggelsen ansluts via gator till väg 647 som går genom samhället. En gång- och cykelväg möjliggörs längs stora delar av väg 647.

Förskola eller skola möjliggörs i anslutning till korsningen mellan väg 647 och Bruksvägen, centralt i Marbäck.

Bebyggelsen ska utformas med hänsyn till platsens natur- och kulturmiljövärden. Planen är förenlig med översiktsplanens intentioner. Genomförandet av planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning kommer att tas fram.

Projektering och utbyggnation av den allmänna platsmarken bekostas av exploatören. Anläggningssamfälligheterna GA:1, GA:2 och GA:3 berörs av detaljplanen.

Tidsplan

Detaljplanen har varit ute på samråd.

Detaljplanearbetet är för närvarande pausat.

Tidsplan

Steg i processen

Tidpunkt

Planuppdrag

Tredje kvartalet 2020

Samråd

10 november–10 december 2021

Granskning

Ej beslutat

Antagande

-

Laga kraft

Cirka 3 veckor efter att protokollet med antagandebeslutet har publicerats på kommunens anslagstavla, om inte beslutet överklagas.

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Dokument

Karta över planområdet