• Halmstads webbplatser

Bostäder och kontor mellan Norra Vägen och Kastanjeallén

Instruktören 5 (tidigare 27) och 24

Detaljplan

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga ett flerbostadshus med tio lägenheter och att befästa nuvarande kontorsverksamhet på den intilliggande fastigheten som i dagsläget är planlagd för bostadsändamål.

Planförslaget i korthet

Planområdet är beläget i norra delen av Halmstads centrum. Området avgränsas i väst av Norra vägen och Norra infartsleden och i öst av Kastanjeallén. Norr och söder om planområdet finns befintliga bostadsfastigheter.

Syftet med detaljplanen var dels att pröva en förtätning med ett flerbostadshus inom befintligt bostadskvarter. Utformningen av den nya byggnaden och placering på tomten anpassas till kringliggande bebyggelse.

Detaljplanen befäster även pågående kontorsverksamhet på fastigheten Instruktören 24 som tidigare var planlagd för bostäder.

Lucktomten, Instruktören 5, planeras för ett flerbostadshus.

På den här obebyggda tomten, Instruktören 5, ska detaljplanen möjliggöra ett flerbostadshus i tre våningar.

På fastigheten Instruktören 24 föreslås den nya detaljplanen befästa kontorsverksamheten.

På fastigheten Instruktören 24 bedrivs i dag kontorsverksamhet. Den nya detaljplanen föreslår kontorsändamål för fastigheten som i dag är planlagd för bostäder.

Tidsplan

Detaljplanen vann laga kraft 28 juni 2022.

Tidsplan

Steg i processen

Tidpunkt

Samråd

10 maj–7 juni 2021

Granskning

November 2021

Antagande

17 maj 2022

Laga kraft

28 juni 2022

Karta med dokument

Du hittar plankarta och planbeskrivning genom att klicka på det markerade området i kartan. Välj "Användningsbestämmelser" och sedan "Plankarta, bestämmelser och handlingar (pdf)".