• Halmstads webbplatser

Förskola på Furet

Halmstad 10:26 och del av Halmstad 10:10, SU20

Detaljplan, Mycket högprioriterat

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

Planförslaget gör det möjligt att bygga en ny förskola med åtta avdelningar och två våningar. Området vid Frennarpsvägen och Skogsfruvägen är en lämplig plats enligt en lokaliseringsstudie som gjorts. Platsen ska behålla så mycket skog som möjligt och en gångstig genom skogen i nordväst bevaras.

Karta över området. Idag är det mestadels skog på området.

Förskolan planeras ligga i område "B". Området märkt "A" planeras samtidigt för en grundskola.

Behov av en ny förskola

Det behövs en ny förskola med åtta avdelningar i områdena Furet, Frennarp och Sannarp till år 2027. En lokaliseringsstudie har utrett olika möjliga placeringar och kommit fram till att området på Frennarp, mellan Frennarpsvägen och Skogsfruvägen, är en lämplig plats.

Planförslaget gör det möjligt att bygga en förskola med åtta avdelningar i två våningar. Planen är flexibel för att också kunna göra det möjligt att bygga en gruppbostad.

En översiktskarta över området.Övre delen av området är mycket natur, huskroppen ligger i mitten av området, nära vägen.

Förslag till hur området kan komma att se ut.

Skogen bevaras så mycket som möjligt

Området ägs av Halmstads kommun och består idag av uppvuxen vegetation. Detaljplanen syftar till att bevara så mycket som möjligt av den uppvuxna naturen och låta den bli en naturlig del av förskolans lek- och lärmiljö.

Genom att placera förskolebyggnaden mot Frennarpsvägen skapas en mer skyddad gårdsmiljö i sydväst. Träden sparas så långt det är möjligt för att ge känslan av byggnad i skog samt skapa naturlig skugga. Mot vägen blir det bullerskydd.

Färgsättning av huvudbyggnad och komplementbyggnader föreslås vara i kulörer som tar stöd i naturens och skogens dova och mörkare färgskala, såsom grönt, brunt och svart.

Gångstig genom skog sparas

I den nordvästra delen av planområdet sparas en del till allmän platsmark. På så sätt säkerställs en grön passage mellan Skogsfruvägen och Frennarpsvägen.

Skogsområde vid en korsning.

Området består av vegetation med stora tallar idag. Så mycket som möjligt av skogen ska bevaras.

Tidsplan

Planen har varit ute på samråd och instanser och allmänhet har fått tycka till. Nu sammanställs synpunkterna och tas med i det vidare planarbetet.

Tidsplan

Steg i processen

Tidpunkt

Planuppdrag

31 mars 2023

Samråd

18 dec–5 februari

Granskning

Ej beslutat

Antagande

Planen bedöms kunna bli antagen fjärde kvartalet 2024.

Laga kraft

Cirka 3 veckor efter att protokollet med antagandebeslutet har publicerats på kommunens anslagstavla, om inte beslutet överklagas.

Färdig förskola

2027

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Karta över området

Området heter SU20 i kartan.