• Halmstads webbplatser

Väg mellan Frösakull och Kustvägen

IN37

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

Frösakull växer och området behöver goda trafiklösningar för alla trafikanter. Kommunen planerar därför att bygga en ny väg med gång- och cykelbana från Frösakulls centrum till Kustvägen. Planeringen inleds hösten 2023. Vägen ska enligt kommunens utbyggnadsplan vara klar under perioden 2030–2035.

Därför behövs en ny vägförbindelse

Frösakull kommer att växa mycket de närmaste årtiondena. I förslaget till utbyggnadsplan för Halmstads kommun finns planering för cirka
2 100 bostäder fram till 2045.

I en första etapp ska 200 nya bostäder byggas i centrala Frösakull. Det finns dessutom planer på bygge av två flerbostadshus på fastigheten Kronolund, som också ligger i centrum.

De nya bostadsområdena kräver goda trafiklösningar.

Den nya vägen blir en del i en helhetslösning

I kommunens översiktsplan "Framtidsplan 2050" har ett markområde för den nya vägen reserverats. Syftet är att ge ett alternativ för att nå Kustvägen och komma vidare i vägnätet.

Med en ny väg kan bland annat Nya Tylösandsvägen avlastas från trafik. Avlastningen innebär i sin tur bättre framkomlighet för den framtida snabbusslinje på sträckan Tylösand–Fyllinge som planeras av kommunen.

Den nya vägen ger även möjlighet till nya busslinjer och bättre förutsättningar att resa kollektivt till och från de nya bostadsområdena. Utmed sträckan kommer en gång- och cykelväg att byggas. Det innebär att alla trafikanter kan få en säker färd.

Hela sträckan är 3,4 kilometer lång. På delar av den kan befintliga vägar användas. Den tillåtna hastigheten blir 40 eller 60 kilometer per timma.

Räddningstjänsten kan rycka ut snabbare

Räddningstjänsten har långa utryckningstider till norra Halmstad inklusive kustområdet och därför planeras bygge av en ny räddningsstation vid Kustvägen, i korsningen med Mjällbyvägen. Räddningsstationen är tänkt att stå klar 2031.

Den nya stationen och den nya vägförbindelsen kommer att korta räddningstjänstens utryckningstid.

Tidsplan

Kommunen har inlett en förstudie för att undersöka förutsättningarna för att kunna bygga den nya vägen. Exempelvis tittar vi på möjlig sträckning och påverkan på befintliga bostäder och natur. Under förstudien kommer vi också att föra dialog med berörda fastighetsägare.
Planeringen tar sikte på att vägen ska vara klar 2031, det vill säga samma år som räddningsstationen blir klar.

Tidsplan
Steg i processsenTidspunkt
FörstudieHösten 2023–2024
DetaljplanTar 2–3 år
Projekteringsfas inför byggnationTar cirka 1 år
Produktionsfas, byggnationTar cirka 1 år

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Karta över området

I kommunens öersiktsplan "Framtidsplan 2050" har ett område reserverats för den nya vägen. Den markeras med blå streck på kartan nedan. De gula markeringarna H1, H2, H6 och H7, visar planerade bostadsområden. H2 ligger närmast förverkligande; där ska cirka 200 bostäder byggas under perioden fram till 2030.

Karta som visar vägens planerade sträckning och kommande bostadsområden.