• Halmstads webbplatser

Förskola i Oskarström

Oskarström 5:69, OS17

Detaljplan, Mycket högprioriterat

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

Det finns behov av fler förskolor i Oskarström. Fastigheten ska därför prövas för skoländamål i detaljplan.

Planuppdraget avser del av Oskarström 5:69, på kartan ovan inringad med gul streckad linje. OSf9 utreddes tidigare för förskola, men det arbetet har avbrutits.

Planuppdraget i korthet

Norra delen av Oskarström 5:69 föreslås planläggas för förskola, natur samt gång- och cykelväg. Platsen är i översiktsplanen utpekad som ”kluster av ny offentlig service” OS17.

Detaljplanen kommer att ta höjd för sex avdelningar. En förstudie ska utreda om förskolan ska byggas med sex avdelningar direkt, eller om det är mer lämpligt att börja med fyra och sedan bygga till två avdelningar senare.

Natur i norra delen av fastigheten föreslås för att ta hänsyn till befintlig fornlämning och terrängförhållanden.

Gång- och cykelväg föreslås för att i framtiden möjliggöra för en cykelväg mellan Oskarström centrum, de södra delarna av orten i ett växande Oskarström och vidare mot Åled.

Detaljplanen föreslås kunna antas andra kvartalet 2026 och vara mycket högprioriterad för att kunna vara färdigbyggd under 2028 i
enlighet med kommunens lokalförsörjningsplan.

Tidigare har en annan plats utretts, på fastigheten Oskarström 5:81. Det arbetet avbröts eftersom det skulle bli alltför dyrt att bygga på grund av markförhållandena.

Tidsplan

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade att ge planuppdrag den 18 april 2024. Det innebär att kommunen har fått ett uppdrag att ta fram ett förslag på ny detaljplan.

Tidsplan

Steg i processen

Tidpunkt

Planuppdrag

18 april 2024

Samråd

Ej beslutat

Granskning

Ej beslutat

Antagande

Planen bedöms kunna bli antagen andra kvartalet 2026.

Laga kraft

Cirka 3 veckor efter att protokollet med antagandebeslutet har publicerats på kommunens anslagstavla, om inte beslutet överklagas.

Färdigbyggd förskola

2028

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Karta

Platsen som ska utredas är OS17. Tidigare har kommunen utrett platsen SU11 (OSf9), men det arbetet har avbrutits.