• Halmstads webbplatser

Bostäder i Haverdal mellan Kustvägen och Klövervägen

Haverdal 15:2, HAVf1

Detaljplan

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förtätning med bostäder som anpassas till omgivningen. Planen ska komplettera och bredda Haverdals boendealternativ, som idag till stor del utgörs av friliggande villor (äganderätter).

Visualisering av hur nya byggnader skulle kunna se ut på platsen. Det är sex radhus med två våningar placerade i två rader.

Visualisering av hur nya byggnader skulle kunna se ut på platsen.

Planförslaget i korthet

Den sökande vill uppföra radhus i två våningar på fastigheten Haverdal 15:2, mer känd som "Potatislagret".

Föreslagen bostadsbebyggelse utformas så att den kompletterar och breddar ortens boendealternativ. Detaljplanen tillåter därför inte uppförande av friliggande villabebyggelse eller avstyckning till flera mindre fastigheter.

Parkering planeras i norr och söder. Bullerplank med möjlighet att uppföra förråd tillåts mot Kustvägen. In- och utfart tillåts inte mot Kustvägen.

Tidsplan

Planen vann laga kraft 11 januari 2023.

Tidsplan
Steg i processenTidpunkt
Planuppdrag5 juni 2018
Samråd25 februari–25 mars 2021
Granskning26 oktober–15 november 2021
Antagande25 januari 2022
Laga kraft11 januari 2023

Karta med dokument

Du hittar plankarta och planbeskrivning genom att klicka på de markerade områdena i kartan. Välj "Användningsbestämmelser" och sedan "Plankarta, bestämmelser och handlingar (pdf)".