• Halmstads webbplatser

Nya Östergårds­skolan

Högstadiet 1

Mycket högprioriterat

Byggnation

  • Planering för byggnation
  • Byggnation pågår
  • Färdigt projekt

Nya Östergårdsskolan byggs nu om på samma plats som den nuvarande skolan. Skolan ska vara klar hösten 2024.

Den nya skolan ska byggas för årskurserna 4–9 och rymma nästan 900 elever. Det byggs också en fullstor idrottshall med läktare för ungefär 400 personer på fastigheten.

Illustrationsbild som visar hur Östergårdsskolan kommer att se ut när det är utbyggt och klart

Illustrationsbild som visar hur Östergårdsskolan kommer att se ut när det är utbyggt och klart. Bild: White

Illustrationsbild som visar hur skolgården på Östergårdsskolan kommer att se ut. Bild: White

Illustrationsbild som visar hur skolgården på Östergårdsskolan kommer att se ut. Bild: White

Nuvarande Östergårdsskolan byggdes i slutet av 1960-talet och består av av åtta olika byggnader. Skolverksamheten kommer att bli kvar under byggtiden och de flesta skolbyggnader kommer rivas först efter att den nya skolan står klar.

Den nya skolan blir i fyra våningsplan med tillagningskök. Köket kommer att ha kapacitet för att laga 2200 portioner.

Totalt blir skolan ungefär 14 230 kvadratmeter stor med idrottshallen inräknad.

Flygfoto som visar var Östergårdsskolan ligger.

Här ligger Östergårdsskolan.

Tidsplan

Skolan beräknas stå klar höstterminen 2024. Därefter fortsätter rivning av resterande byggnader och färdigställande av utemiljö. Dessa arbeten ska vara klara till sommaren 2025.

Detaljplanen för ökad byggnadshöjd på fastigheten Högstadiet 1 har varit ute på samråd och granskning. Den vann laga kraft den 30 juni 2020.

Karta med dokument

Du hittar plankarta och planbeskrivning för detaljplanen genom att klicka på det markerade området i kartan. Välj "Användningsbestämmelser" och sedan "Plankarta, bestämmelser och handlingar (pdf)".