• Halmstads webbplatser

Bostäder i centrala Gullbrandstorp

Gullbrandstorp 1:344, GUC1

Detaljplan, Vilande

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

Fastighetsägaren vill utöka sin fastighet i centrala Gullbrandstorp med 24 nya hyreslägenheter.

Planförslaget i korthet

Det finns bebyggelse i form av en affär och en vårdcentral på delar av den berörda fastigheten redan i dag.

Fastighetsägaren vill enligt ansökan bygga ovanpå nuvarande bebyggelse och bygga ut med ytterligare en byggnad. Planen är två direkt anslutande fyravåningshus med plats för centrumverksamhet på bottenplan och hyresrätter ovanpå. Totalt 24 hyresrätter planeras i projektet.

Projektet stämmer bra överens med den nya översiktsplanen, Framtidsplan 2050. I dag bor sex procent av invånarna i Gullbrandstorp i hyresrätter. Ett blandat bostadsbyggande skulle bidra till att stadsdelen kompletteras ytterligare med blandad bebyggelse, vilket i sin tur bidrar till intentionerna i översiktsplanen om en minskad bostadssegregation i kommunen.

Tidsplan

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade att ge planbesked den 27 september 2022. Det innebär att kommunen fick i uppdrag att jobba med detaljplanen.

Detaljplanearbetet är för närvarande pausat.

Tidsplan

Steg i processen

Tidpunkt

Planbesked

27 september 2022

Samråd

Ej beslutat

Granskning

Ej beslutat

Antagande

Går ej att bedöma då planen är pausad.

Laga kraft

Cirka 3 veckor efter att protokollet med antagandebeslutet har publicerats på kommunens anslagstavla, om inte beslutet överklagas.

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Karta