Anläggning för bilåtervinning på Sannarp

Halmstad 10:8, Hf11

Detaljplan, Normalprioriterat

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

En förfrågan om att få etablera en ny anläggning för bilåtervinning på Sannarp i Halmstad har kommit in till kommunen. Planuppdraget innebär att pröva industriändamål på fastigheten.

Planuppdraget i korthet

Fastigheten Halmstad 10:8 ägs av kommunen är och är en del av det som tidigare var vattenverkstomten på Sannarp. I den aktuella detaljplanen är den planlagd för vattenverk. Halmstad 10:8 gränsar till andra industrifastigheter. I söder skiljs den från skolorna och idrottsområdet på Sannarp av ett grönområde.

Planuppdraget innebär att i detaljplan pröva fastigheten för industriändamål. Efterfrågan på mark för verksamheter är stor i Halmstad och kommunen har brist på planlagd industrimark.

Tidsplan

Tidsplan

Steg i processen

Tidpunkt

Planbesked

12 januari 2021

Samråd

Ej beslutat

Granskning

Ej beslutat

Antagande

Planen bedöms kunna bli antagen senast fjärde kvartalet 2024.

Laga kraft

Cirka 3 veckor efter att protokollet med antagandebeslutet har publicerats på kommunens anslagstavla, om inte beslutet överklagas.

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Karta över planområdet

Området heter Hf11 i kartan.