• Halmstads webbplatser

Veterinärstation på Sannarp

Halmstad 10:8 och del av 10:1, Hf11

Detaljplan, Normalprioriterat

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

Nu kan du tycka till!

Samråd pågår 20 juni–15 september.

En förfrågan om att få bygga en ny veterinärstation på Sannarps industriområde har kommit in till kommunen. För att det ska bli möjligt krävs en ändring av gällande detaljplan.

Samråd

Kommunen har tagit fram ett förslag till ny detaljplan. Under samrådet samlar vi in ytterligare information, förslag och synpunkter som vi kan väga in i vårt vidare arbete.

Tyck till under samrådet

Under samrådet 20 juni–15 september kan du tycka till om detaljplaneförslaget. Handlingarna finns här på webben under rubriken dokument och i rådhusets entré. Vi vill ha dina synpunkter skriftligt hos oss senast den 15 september 2024.

När du lämnar synpunkt
Ange ditt namn, adress, detaljplanens fastighetsbeteckning "Halmstad 10:8" och diarienummer "KS 2020/00561".

Skicka in din synpunkt

Planförslaget i korthet

Fastigheten Halmstad 10:8 ägs av kommunen och är en del av det som tidigare var vattenverkstomten på Sannarp. Fastigheten är obebyggd och idag används delar av den som parkering. Den gränsar till andra industrifastigheter. I söder skiljs den från Sannarpsgymnasiet och idrottsområdet på Sannarp av ett grönområde.

Idag används en del av fastigheten till parkering.

Området ligger i Sannarps industriområde, cirka 3 kilometer öster om centrum.

I den gällande detaljplanen är fastigheten planlagd för vattenverk. Planförslaget innebär att detaljplanen ändras för att göra det möjligt att bygga en veterinärstation.

Maxhöjd på byggnaden är satt till nockhöjd 11 meter. Det bedöms lämpligt i förhållande till omgivande bebyggelse.

På den östra delen av fastigheten undantas ett stråk från exploatering för att säkerställa en fungerande dagvattenhantering och rinnvägar för vatten vid skyfall.

Planerad bebyggelse innebär en förtätning av Sannarps industriområde, vilket bidrar till en resurshållande bebyggelsestruktur. Infrastruktur finns redan i form av vägar, gång- och cykelvägar, el, vatten, avlopp, dagvatten och fjärrvärme.

Sammantaget bedöms detaljplanens intentioner överensstämma med kommunens översiktsplan där området är utpekat som verksamhetsmark.

Illustrationskarta. Byggnadens utseende bestäms senare i processen.

Tidsplan

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade den 11 juni att förslaget ska gå ut på samråd.

Tidsplan

Steg i processen

Tidpunkt

Planbesked

12 januari 2021

Samråd

20 juni–15 september

Granskning

Ej beslutat

Antagande

Planen bedöms kunna bli antagen första kvartalet 2025.

Laga kraft

Cirka 3 veckor efter att protokollet med antagandebeslutet har publicerats på kommunens anslagstavla, om inte beslutet överklagas.

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Karta över planområdet

Området heter Hf11 i kartan.