Ny förskola och bostäder norr om Pilagård i Kvibille

Del av Kvibille 21:1, K4

Detaljplan, Mycket högprioriterat

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

Planförslaget möjliggör för ett nytt område med omkring 60 nya bostäder samt förskola nära centrum i Kvibille. Bostäderna får nära till service, kommunikationer och rekreation samtidigt som hänsyn tas till kulturmiljö- och landskapsbildvärden. I planerna finns dessutom gång- och cykelvägar mot Kvibille centrum.

Illustrationsbild över hur nya området kan se ut i landskapet.

Illustrationsbild över nya området.

Fyra olika hustyper

Planförslaget möjliggör för ett nytt bostadsområde med fyra olika hustyper: friliggande villor, radhus, kedjehus och flerbostadshus. Totalt blir det omkring 60 bostäder. Visionen är att det ska bli en mix av boendeformer som knyts samman med det angränsade bostadsområdet Pilagård.

Områdets placering som kilas in mellan Pilagård och ekonomihallarna (maskinhallarna), nära centrum, gör att Kvibille som ort blir mer sammanhållen. Hänsyn ska tas till kulturmiljö- och landskapsbildsvärden.

Ny förskola

I planområdets norra del blir det möjligt att bygga en förskola med fyra avdelningar som kan möta upp ett framtida behov av fler förskoleplatser på orten. Placeringen av förskolan har flyttats längre norrut sedan samrådet.

Flygbild med det nya området inritat.

Illustrationsbilden visar planförslaget med gröna kopplingar mot jordbrukslandskapet. Mot Pilagård blir det en dubbelsidig allé med träd.

Gång- och cykelbana till Kvibille centrum

Holmens gränd föreslås användas som matargata för trafik till tillkommande bostadsområde med två in- och utfarter. Både Holmens gränd och Harplingevägen föreslås att få gång- och cykelbanor som kan användas för fotgängare och cyklister mot Kvibille centrum.

Planområdet kopplas ihop med befintligt bostadsområde i den sydvästra delen med befintlig gångstig genom ett naturområde. I naturområdet föreslås även att en dagvattendamm och en dubbelsidig allé anläggs.

Planförslaget är förenligt med gällande översiktsplan, Framtidsplan 2050. Ett genomförande av planen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Upptäck planen i en digital 3D-karta

Vill du veta mer om förslaget till utbyggnad kan du besöka den digitala kartan över området. Här har du möjlighet att navigera runt i 3D, se bilder, filmer, hur skuggor faller med mera.

Se filmer över området

Planområdet i Kvibille.

Så här ser området ut idag.

Tidsplan

Granskningen är avslutad och nu sammanställs synpunkterna. De bemöts sedan i ett granskningsutlåtande och därefter kan detaljplanen antas av kommunstyrelsen.

Tidsplan
Steg i processenTidpunkt
PlanuppdragAndra kvartalet 2017
Samråd23 september–21 oktober 2019
Granskning9 december 2022–27 januari 2023
AntagandeEj beslutat
Laga kraftCirka 3 veckor efter att protokollet med antagandebeslutet har publicerats på kommunens anslagstavla, om inte beslutet överklagas.

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Dokument

Karta över området