Stugor, camping och friluftsliv på Gullbrannagården

Gullbranna 2:4 och 6:1, TU1

Detaljplan, Normalprioriterat

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

Halmstad kommun har tagit fram en ny detaljplan för att möjliggöra utökning av befintliga konferensverksamheten Gullbrannagården. I planen ingår också en ny infart från väg 542.

Planuppdraget i korthet

Syftet med detaljplanen är att:

  • möjliggöra utökning av befintlig konferensverksamhet "Gullbrannagården" i Gullbranna med camping.
  • säkerställa del av befintlig camping.
  • utöka den befintliga campingen med en ny infart från väg 542.
  • öka antalet campingplatser för att stärka Halmstads kommun som turistdestination.

Så ser det ut i dag

Det aktuella området ligger cirka 10 kilometer söder om Halmstad centrum utmed E6. Planområdet omfattar totalt cirka 9,5 hektar och utgörs av jordbruksmark samt mark redan ianspråktagen för camping. Hela planområdet är planlagd för camping. I den östra delen är även användningen tillfällig vistelse tillåten för byggnation av campingstugor samt delvis villavagnar.

Campingområdet med sina stugor ska anpassas till karaktären på landsbygden och smälta in i jordbrukslandskapet och den befintliga bebyggelsen. Bebyggelsen i detaljplanen har reglerats med utformningsbestämmelser för takvinkel, takmaterial och fasadfärg. Även den maximala byggnadshöjden och nockhöjden regleras.För att campingplatsen kan smälta in bättre och få en mjukare och mer traditionell övergång mellan jordbruksmark och kvartersmark ska plantering ske utmed fastighetsgränser. Befintlig allé ska skyddas och en damm för dagvattenhanteringen ska utföras centralt inom planområdet.
Illustrationskarta som visar

Så här kan planområdet se ut efter genomförandet av projektet. På kartan ser du var campingstugor får byggas och även den maximala exploateringen. Även den nya infarten, dagvattenhanteringen (damm) och planteringen vid fastighetsgränsen är med.

Tidsplan

Förslaget till förändringen av detaljplanen har varit ute på samråd, som inte ledde till några större ändringar. Därefter var förslaget ute på granskning. Nu sammanställer kommunen eventuella synpunkter och kommer att bemöta dem i ett granskningsutlåtande. Länstyrelsen har lämnat synpunkter som behöver hanteras och därmed flyttar fram den beräknade tidpunkten för antagande av kommunstyrelsen. Det kommer att bli en förnyad granskning.

Tidsplan
Steg i processenTidpunkt
Planbesked27 september 2022
Samråd20 september–15 oktober 2021
Granskning23 mars – 20 april 2022
Förnyad granskning

April 2023

AntagandePlanen beräknas kunna bli antagen under tredje kvartalet 2023-
Laga kraftCirka 3 veckor efter att protokollet med antagandebeslutet har publicerats på kommunens anslagstavla, om inte beslutet överklagas.

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Karta