• Halmstads webbplatser

Trönninge centrumstråk

TÖ2

Strategiskt planeringsdokument

Pågående detaljplanering

 • Förstudie
 • Planförslag tas fram
 • Samråd
 • Granskning
 • Planförslag antas
 • Laga kraft

Trönninge föreslås öka från dagens drygt 1 600 invånare till drygt 4 700 invånare år 2050. Det kommer behövas en kraftig utbyggnad av den offentliga servicen så som ny skola och äldreboende, nya bostäder och en tydlig centrumnod också erbjuder Trönningeborna en naturlig plats att träffas.

En övergripande strukturplan har tagits fram för Trönninge centrumstråk. Planen ska användas som underlag och stöd vid framtida planering när Trönninge växer, både i centrum och sydväst om orten. Hållbarhetsfrågorna ska genomsyra all planering.

Karta över centrumstråket med tågstopp, centrumnod och servicekluster markerat.

Karta över centrumstråket med tågstopp, centrumnod och servicekluster markerat.

Sex övergripande mål

Strukturplanen inkluderar sex övergripande mål som beskriver vad som ska karaktärisera framtagandet av det nya centrumstråket:

1. Skapa variation och bredda bostadsutbudet

 • Blanda olika typer av användningar så som handel, service och boende.
 • Bryt ortens homogenitet och komplettera bostadsutbudet med andra bostadsformer.
 • Service- och bostadsutbudet ska möjliggöra att man kan leva i Trönninge oavsett ålder och behov.
 • Möjliggör för händelserika förflyttningar och definiera icke programmerade ytor som upplevs otrygga.

2. Ge liv åt gaturummet

 • Skapa ett välkomnande stadsrum som lockar till utevistelse och ger liv åt centrumstråket.
 • Gatorna gestaltas med fokus på de oskyddade trafikanterna och kollektivtrafiken.
 • Införliva dagvattenlösningar i gaturummet.
 • Tydliggör orienterbarheten längs centrumstråket.
 • Komplettera befintliga alléer.
 • Förstärk entréer och andra offentliga målpunkter.

3. Blå- och grönstruktur

 • Utveckla och skapa mer grönska i och i anslutning till samhället.
 • Skapa en effektiv dagvattenhantering på ortens allmänna ytor där flera olika funktioner samordnas.

4. Koppla samman

 • Lokalisera funktioner rätt och trafikera effektivt.
 • Utveckla befintliga stråk kopplat till centrumstråket som leder vidare till omgivande kvarter.
 • Skapa gång- och cykelstråk som ansluter mot närliggande målpunkter så som utpekad fokusstrand (Trönningestranden), Halmstad, Stjärnarpskogen med flera.
 • Koppla samman samhällets grönstruktur.
 • Stärk och knyt samman tillkommande bostadsområde i söder (T3 och T4) med samhället.

5. Möjliggör mötesplatser

 • Arbeta för att behålla närcentrum med matställen och möjliggör för ytterligare service.
 • Införliva dagvattenlösningar i mötesplatserna.
 • Skapa en mötesplats centralt med innehållsrikt innehåll med exempelvis odling, lek, idrott och kultur.
 • Välj funktioner som välkomnar och attraherar en spridning av åldersgrupper.

6. Minska bilens dominans

 • Prioritera oskyddade trafikanter och hållbara resalternativ.
 • Möjliggör tågstopp centralt i Trönninge.
 • Öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.
 • Undvik stora parkeringsytor centralt i samhället.

Stråk, trafik och kopplingar

Hållbara transporter prioriteras och utformas med användarna i fokus. Genom orten skapas ett centralt stråk med en gång- och cykelbana som knyter samman framtida tågstopp i norr med serviceklustret i sydväst. Stråket passerar genom centrum med verksamheter, mötesplats och flerbostadsbebyggelse. Dagens angränsande gång- och cykelbanor kopplas till centrumstråket och den centrala mötesplatsen som skapas där busstorget är idag.

Stråk för oskyddade trafikanter ska förbättras till olika målpunkter så som Trönningestranden, naturreservat, Sjärnarpsskogen, Halmstad med flera.

Busslinjerna flyttas

Bytespunkten för kollektivtrafik (buss), som är närmaste koppling för tågstoppet, har fått ny placering utmed Trönningevägen i höjd med gatuköket (Trönninge 6:97). På detta sätt effektiviseras de två busslinjerna som i dagsläget snurrar in på befintligt busstorg innan de kör vidare mot Genevad och Knäred respektive Laxvik och Eldsberga. Bytespunkten förses med utökad resenärservice, exempelvis busskurer, cykelparkering med mera.

Vid utbyggnad av bostadsområdet föreslås busslinje 314 (Laxvik) dras om så att den går via Stråvägen och vidare genom det nya bostadsområdet för att fånga upp de nya bostäderna samt närheten till serviceklustret.

Karta där befintliga och nya cykelbanor samt ny sträckning för busslinje 314 (Laxvik, Gullbanna) redovisas. Heldragna rosa linjer är befintliga samt planerade gångbanor enligt Cykelplanen. Streckade rosa linjer är föreslagna kopplingar för cykel. Blå heldragen linje är föreslagen ny sträckning för busslinje 314. Streckade blå linjer är alternativa dragningar om fastigheten mellan Konvaljvägen/Stråvägen kan köpas samt om busstråk längs centrumstråket inte bedöms lämplig.

Grönområden

Trönninge har låg andel grönska i dagsläget och detta behöver utökas och stärkas. Där det är möjligt knyts grönområdena samman genom trevliga gaturum med gröna inslag. De allmänna mötesplatserna får större inslag av grönska och befintliga alléer kompletteras.

I söder föreslås ett sammanhållet grönstråk som blir en del i dagvattenhanteringen samt rekreativt stråk som fungerar som en grön oas mellan befintlig och ny bebyggelse.

Karta som visar stora framtida gröna områden i söder samt grönområden insprängt bland bebyggelse.

Karta som grovt visar ortens större befintliga grönområden samt framtida grönstruktur (gröna områden) tillsammans med centrumstråket, framtida tågstopp, centrumnoden och seviceklustret (lila områden).

Busstorget görs om till mötesplats

Trönninge centrum saknar idag en naturlig mötesplats. Dagens busstorg ska därför göras om till en inbjudande mötesplats för Trönningeborna. Runt torget samlas centrumfunktionerna och ytor skapas för möten där människorna ges plats istället för bilar. Vägmaterial och annan gestaltning ska förstärka förståelsen att trafiken sker på fotgängarnas villkor.

Centrumområdet ska bli en trygg och variationsrik plats. Platsen ges en utformning som signalerar dess roll som Trönninges centrum, gärna med stor andel grönska. Mötesplatsen ska vara mångfunktionell och locka till aktivitet och samvaro och ha hög tillgänglighet med något för alla åldrar, som kan användas året runt.

För att människor ska vilja och våga vistas där, vid alla tider på dygnet, krävs en omsorgsfull och genomtänkt utformning. Mötesplatsen är Trönningebornas gemensamma rum och i kommande detaljplaneprocess ska Trönningeborna ges möjlighet att delta i framtagandet av ambitionsnivå samt innehåll.

Nya bostäder i centrum

Trönninge består idag huvudsakligen av villabebyggelse och behöver kompletteras med andra bostadsformer. Centrumnoden ska innehålla flerbostadshus, gärna plusbostäder, med centrumfunktioner i bottenplan vars entréer vänds mot gatan. Byggnaderna tillåts en något högre höjd än vad som finns på orten idag. Centrumnoden är den del som ska ha högst bebyggelse för att markera dess betydelse och centrala punkt i orten.

Servicekluster i söder

I sydväst, i anslutning till befintlig grundskola, samlas ortens service så som skola, förskola, äldrebostäder, folkbibliotek, trygghetsboende med flera.

Karta med befintlig skolverksamhet och sportanläggning markerad. Föreslagen utbyggnad av förskola, grundskola och äldreboende samt ytterligare områden där service kan uppföras (söder). Svarta pilar markerar vilket håll verksamheten ska ansluta sin bilmatning. Blå pilar markerar vart dagvattensystemet ska anslutas till det allmänna dagvattennätet.

Äldreboende

Orten har i dagsläget inget äldreboende, vilket försvårar möjligheten att bo i Trönninge genom livets alla skeden. Äldreboende med cirka 60 boendeplatser efterfrågas med planerad utbyggnad under perioden år 2030–2035.

Ambition är att kunna sammanbygga förskola och äldreboende. Kommunen ser flera samordningsvinster, så som samnyttjande av utemiljö. Enligt konceptet byggs förskola med fyra avdelningar i bottenplan och äldreboende med 60 platser på våningsplan 2–3 plus vindsvåning. Det uppskattas krävas en sammanlagd yta på cirka 9000 kvadratmeter.

Förskola och skola

Till år 2026 finns behov av en ny förskola med fyra avdelningar som ersättning för befintliga förskolor i Eldsberga och Gullbanna som ska avvecklas samt för att klara Trönninges behov. Barn- och ungdomsförvaltningen flaggar för att detta kanske inte är tillräckligt och område för sex avdelningar har studerats. Kommunen har som koncept att bygga ut förskolor med fyra avdelningar i en våning, vid ytterligare avdelningar kan byggnaden/byggnaderna byggas i två våningar.

År 2028 byggs grundskolan ut, vilket görs genom att bygga en ny skola för åk F–3 inom serviceklustret. När detta är färdigt byggs befintliga Trönningeskolan om till en åk 4–9 skola. F–3 skolan ska kunna ta emot 300 elever och 4–9 skolan ska kunna ta emot 600 elever (likvärdigt med dagens elevantal).

Under perioden år 2032–2036 har Trönninge behov av förskola för ytterligare 4 avdelningar.

Bostäder i söder

Området i Söder ska rymma ungefär 1300 bostäder av blandad typ: villor, radhus, parhus, kedjehus och flerbostadshus. Utbyggandet ska ske etappvis i takt med att Trönninge naturligt utökas.

Fastigheter som finns på området idag är till största del privatägda. Viljan att förädla sin mark eller sälja den krävs för att exploateringen ska kunna genomföras.

Framtida tågstation

Tågstoppet föreslås ligga centralt i Trönninge med närhet till busstopp och bra gång- och cykelvägnät. Framtida stationsläge ökar tillgängligheten väsentligt för invånarna och företagen samt möjliggör framtida exploateringar och investeringar. Tåget blir gynnsamt för utpendling både norrut och söder ut. Även inpendling blir gynnsamt eftersom många arbetare i Kistinge industriområde bor i Laholm.

Tågstopp Trönninge placeras i anslutning till centrumstråket (Krontorpsvägen). För att skapa en säker koppling för oskyddade trafikanter vid tågstoppet används viadukten under järnvägen enbart för gång- och cykeltrafik. Södra sidan fokuserar på cykelparkering och avlämningsytor för bil och norra sidan fokuserar på parkering för bilpendling.

Karta över framtida tågstation.

Blått markerar områden kopplade till tågstoppet. Den mindre blå ytan i söder är avlämningsyta för bil och den större ytan i norr är pendlarparkering. Blå streck är bussdragning där busshållplats finns, grå streck är bilvägar och rosa streckad linje är gång- och cykelbana.

Hantering av dagvatten och skyfall

Centrumområdets södra del riskerar idag att översvämmas vid stora regnmängder och dagvattenhanteringen. Två större våtmarker (dagvattendammar) uppförs direkt söder om samhället för att skydda samhället mot tillrinnande vatten vid kraftig nederbörd.

Skyfallsrisken vid centrumnoden och Stråvägen åtgärdas genom flera olika lösningar. Åtgärder som gynnar miljömässig och ekologisk hållbarhet ska användas, så som att använda grönområden för klimatanpassning och blågröna lösningar som ger mervärden för biologisk mångfald, rekreation och upplevelsevärden.

Naturliga inslag så som åkerholmar, märgelhålor samt rinnvägar för skyfall bevaras så långt det är möjligt. Rinnvägarna nyttjas för att på ett naturligt sätt ta om hand om dagvatten.

Vill du veta mer?

Vill du läsa strukturplanen för Trönninge centrumstråk i sin helhet kan du kontakta kommunen.

Vad är en strukturplan?

En strukturplan kan ses som ett visionärt dokument som ska framhäva ett områdes potential att utvecklas. Dokumentet ska användas som ett vägledande underlag för målbild och stöd vid framtida planering. Strukturplanen visar områdets övergripande struktur av gator, grönska, stadsrum, bebyggelse samt dess koppling till omgivningen. Detta presenteras genom beskrivande texter, kartor och illustrationer.

En strukturplan redovisar på ett övergripande sätt den tänkta fysiska strukturen för ett område. Till skillnad från en detaljplan redovisar inte strukturplanen den exakta lokaliseringen eller omfattningen för markanvändning och byggrätter. En strukturplan är inte heller juridisk bindande.

Målgruppen är områdets markägare, kommunpolitiker, framtida exploatörer, tjänstemän och invånare i Halmstads kommun.

Arbetet med en strukturplan utgår ifrån de strategier och riktlinjer som fastslagits i kommunens översiktsplan, Framtidsplan 2050 samt kommunfullmäktiges riktlinjer för exploatering inom vattenskyddsområde. Andra kommunala planeringsunderlag påverkar också såsom klimatanpassningsplan, och transportplanen.

Karta över området

Trönninge centrumstråk ska sträcka sig genom orten från framtida tågstation ned till serviceklustret (sydväst) och framtida bostadsområde. Strukturplanen för Trönninge centrumstråk är markerat i lila i kartan.

Projekt inom Trönninge centrumstråk