• Halmstads webbplatser

Klimat­anpassning

Strategiskt planeringsdokument

Översvämning, skyfall och extremvärme. I Halmstad har vi redan fått en föraning om vad klimatförändringar kan ställa till med. Nu förbereder vi oss för ett varmare klimat, bland annat genom den plan för klimatanpassning som kommunfullmäktige har antagit. I denna finns en rad åtgärder för att minska vår sårbarhet. Det finns också mycket som du som invånare kan göra.

Vi måste minska vår sårbarhet

Klimatanpassning handlar om att minska vår sårbarhet när klimatet blir varmare. Vi behöver skydda oss mot återkommande värmeböljor och översvämningar från skyfall, hav och vattendrag. Fram till 2100 beräknas havets medelvattennivån öka med ungefär en meter.

Halmstad påverkas redan idag

Redan idag påverkas olika orter i Halmstads kommun av det ändrade klimatet. Denna påverkan väntas bli förvärrad av framtida klimatförändringar.

 • Halmstads läge långt in i Laholmsbukten gör staden extra sårbar för översvämningar. Det innebär en förhöjd risk för extrema havsvattennivåer.
 • Det uppstår lättare extremt höga flöden i vattendragen. Detta har gett större konsekvenser de senaste åren jämfört med tidigare och orsakat översvämningar i Åled, Sennan, Oskarström och Getinge.
 • Somrarna har längre värmeböljor än tidigare och många invånare, framförallt de äldre, har svårt att hantera värmen.
 • Längre perioder än förut utan regn har lett till minskade grundvattennivåer. Detta har i sin tur medfört dricksvattenbrist.

Skyddsåtgärder blir lönsamma på sikt

Genom att planera för en hållbar samhällsutveckling och genom långsiktigt kloka åtgärder i dag, kan Halmstads kommun undvika stora kostnader och bakslag i framtiden. Klimatanpassning ska därför vara ett givet inslag när vi planerar bebyggelse och infrastruktur, som vägar eller vatten- och avloppssystem. Men också vid rutiner inom vård- och omsorg, vid säkerhetsfrågor och elförsörjning.

Samhällsekonomiskt är skyddsåtgärder lönsamma, jämfört med de kostnader som exempelvis fler översvämningar kan orsaka för enskilda och för hela samhället.

Klimatanpassning kan ge fördelar

Klimatåtgärder kan också tillföra andra värden. Exempelvis kan klimatskydd utformas som sittplatser längs med Nissan, som upphöjda strövområden längs havet och grönområden i staden.

Skydda din fastighet

Så kan du förbereda dig för effekter av förändrat klimat

För dig som är fastighetsägare har vi samlat några tips om hur du kan förbereda dig inför ett ändrat klimat.

 • Se till att marken lutar från ditt hus. Då minskar översvämningsrisken vid kraftig nederbörd.
 • Plantera träd och grönska för att hålla nere värmen vid värmebölja. Träd kan med fördel även användas för skuggning av fastigheter.
 • Installera markiser för att få ner värmen i huset eller lägenheten. Se till att vädra huset under natten när det är svalare vid värmebölja.
 • Kolla upp din försäkring.
 • Köp en pump för att kunna pumpa ur vatten från huset vid översvämning.
 • Rensa hängrännor och stuprör. Kolla även över dagvattenbrunnar för att minska översvämningsrisken.
Bild på översvämmad Nissan

Plan för klimatanpassning – med särskilt åtgärdspaket för utsatta orter

Kommunen har tagit fram en klimatanpassningsplan. Denna tar höjd för förväntade klimatförändringar år 2100. I planen pekas de områden i kommunen ut som är mest utsatta för översvämningsrisk. Orterna har identifierats i samband med kommunens arbete med översiktsplanen Framtidsplan 2050.

För varje område finns ett åtgärdspaket. Det handlar om att anpassa byggnader, skydda viktiga samhällsfunktioner, flytta verksamheter till säkrare platser, skapa samverkan och utreda för att ta fram kloka strategier. Genomförandet av åtgärderna ska ske under en lång tidsperiod, några de närmaste åren, några fram till 2050.

Åtgärdspaket för utsatta områden

Getinge

 • Skydda Getingeskolan.
 • Utreda reningsverket.

Haverdal

 • Samverkan med fasighetsägare om möjliga åtgärder som skydd mot skyfall.

Halmstads centrum

 • Utredning av skydd av eller flytt av Västra strandens reningsverk.
 • Anpassning av Halmstads hamn.
 • Utredning av Kristinehedsområdet med kraftvärmeverk och gymnasieskola och samverkan med fasighetsägare om möjliga åtgärder för att minska översvämningsrisken.
 • För att göra fortsatt byggande i centrum möjligt, bland annat på Söder och på Tullkammarkajen, finns en särskild plan för klimatsäkring av centrum.

Oskarström

 • Samverkan med fasighetsägare om möjliga åtgärder för att minska översvämningsrisken.
 • Flytta reningsverket.
 • Utreda brandstationen.

Sennan

 • Samverkan med fasighetsägare om möjliga åtgärder för att minska översvämningsrisken.

Trönninge

 • Åtgärder som rör dagvatten, spillvatten och skyfall som en del i projektet Life Goodstream Länk till annan webbplats., som drivs av Hushållningssällskapet Halland i samarbete med Halmstads kommun och Länsstyrelsen.
 • Översvämningskartering av Trönningeån och därefter samverkan med fasighetsägare om möjliga åtgärder för att minska översvämningsrisken.

Åled

 • Samverkan med fasighetsägare om möjliga åtgärder för att minska översvämningsrisken.
 • Flytt av reningsverket.
 • Flytt av Solgläntans förskola när byggnaden har tjänat ut.

Kusten

 • Utredning av samtliga stränder i kommunen för att ringa in nuvarande och framtida risk för översvämning.
 • Utredning av Östra stranden i Halmstad, som har en befintlig översvämningsrisk. Fokus för utredningen blir att skydda kulturmiljövärden och rekreationsvärden.

Läs kommunstyrelsens strategier för orterna Pdf, 138.3 kB.

Ta del av riskkartor

I förslaget till ny översiktsplan Halmstad, Framtidsplan 2050, har det tagits fram riskkartor för kommunen. Du kan ta del av dem i planens digitala kartversion.

Källor och underlag för planen

Kommunen har tagit hänsyn till forskning från FN:s klimatpanel Länk till annan webbplats., som består av flera hundra forskare, som tagit fram olika scenarier. Utifrån dessa scenarier har SMHI gjort vetenskapliga analyser på regional nivå.

Exakta källor finns i Nulägesanalysen Pdf, 4.2 MB. (oktober 2020).

Fem fokusområden för kommunens arbete

I klimatanpassningsplanen har kommunen valt ut fem fokusområden. För vart och ett av dessa finns ett åtgärdspaket med prioriteringsordning, tidsplan och preliminära kostnadsberäkningar.

Hälsa och välmående

 • Ta fram en riktlinje för hur förskola, skola, fritids och bibliotek ska hantera värmeböljor.
 • Ta reda på vilka byggnaden för kommunal verksamhet som är känsliga för ett varmare klimat. Ta fram plan för åtgärder.
 • Göra en sårbarhetsutredning för Halmstads kommun för att hantera översvämningar från skyfall.
 • Göra en värmekartläggning i Halmstad och genomföra åtgärder mot värmeöar.

Läs bilagan: Hälsa och välmående Pdf, 65 kB.

Bebyggelse, byggnation och samhällsplanering

Byggnader

 • Ta fram åtgärdsplan för kommunala byggnader och kommunal verksamhet som ligger i riskområdet för klimatförändringar. Genomför åtgärder: skydd, anpassning, flytt med mera.
 • Kartlägg kommunala byggnader som hyrs ut till externa hyresgäster och som ligger i ett riskområde för klimatförändringar.
 • Kartlägg byggnader som andra äger men som står på kommunens mark och som ligger i ett riskområde för klimatförändringar.
 • Samverka med stat och kommun om möjliga åtgärder mot översvämning av statlig och regional bebyggelse.

Mark

 • Gör en kommunövergripande utredning av klimatförändringarnas påverkan på förorenad mark.
 • Gör en kommunövergripande utredning av risker för skred och ras.
 • Gör detaljerad utredning av kommunala byggnader i riskområden för ras och skred. Genomför åtgärder.
 • Kartlägg obebyggda tomter med byggrätt inom områden riskutsatta områden. Ta fram plan för åtgärder, exemeplvis tilläggsbestämmelser i en detaljplan.

Läs bilagan: Bebyggelse, byggnation och samhällsplanering Pdf, 77.1 kB.

Infrastruktur och tekniska försörjningssystem

 • Ta fram en åtgärdsplan för samhällsviktig infrastruktur och tekniska försörjningssystem i riskområden för klimatförändringar. Genomför åtgärder: skydd, anpassning, flytt med mera.
 • Identifiera andra hot utifrån kommunens tillsynsansvar, till exempel påverkan av framtida klimatförändringar på privata verksamheter med tillståndsplikt.
 • Utreda påverkan på ledningsnätet för el, va och fiber utifrån den kommunövergripande utredningen om skred- och rasrisk.
 • Samverka med staten om möjliga översvämningsåtgärder för statlig infrastruktur, som vägar och järnväg.

Läs bilagan: Infrastruktur och tekniska försörjningssystem Pdf, 70.8 kB.

Natur- och kulturmiljö och rekreation

Natur- och rekreationsområden

 • Kartlägga värdefulla natur- och rekreationsområden som finns längs kust och vattendrag och som påverkas av höjda havsnivåer och översvämningar.
 • Ta fram skötsel- och utvecklingsplaner för viktiga naturvärdes- och rekreationsområden på kommunägd mark, med syftet att mildra klimatförändringarna, öka ekosystemens motståndskraft och gynna den biologiska mångfalden.
 • Ta fram och uppdatera skogsbruksplaner för kommunägda fastigheter så att dessa tar hänsyn till kommande klimatförändringar och samtidigt gör det möjligt att bedriva ett effektivt skogsbruk.
 • Analysera risker och konsekvenser för riskområden för skogs- och gräsbränder.
 • Utbildning för att öka kunskapen hos kommunala medarbetare om naturbaserade klimatanpassningsåtgärder.

Stränder och vattendrag

 • Utredning om erosion längs kusten för att kartlägga hotade rekreations- och naturområden på såväl kommunalt som privatägd mark.
 • Utreda hot mot och åtgärder för att säkra kulturmiljövärden och rekreationsvärden på Östra stranden i Halmstad.
 • Bevakning av erosionsskador på sanddynor med hjälp av så kallad Lidarskanning.
 • Använda gröna stråk och obebyggda platser längs vattendrag som områden som får svämmas över.
 • Översvämningskartering av Trönningeån, Fylleån, Skintan och Nyrebäcken.

Byggnader

 • Utbildning för att öka kunskapen hos kommunala medarbetare om klimatförändringars påverkan på kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

Läs bilagan: Natur- och kulturmiljö samt rekreation Pdf, 76.6 kB.

Organisation – internt arbete inom Halmstads kommun

 • Starta ett klimatanpassningsnätverk för berörda kommunala verksamheter.
 • Omvärldsbevakning för att nå ökad kunskap.
 • Ta hänsyn till framtida klimatförändringar när nya skötselplaner för allmän platsmark tas fram, eller gamla planer uppdateras.
 • Ta hänsyn till förväntade klimatförändringar vid arbetet med ny- och ombyggnad av byggnader, intrastruktur och tekniska försörjningssystem, i enlighet med Famtidsplan 2050.

Information till invånare och verksamheter

 • Kommunikation med och för kommuninvånare, näringsliv, fastighetsägare, grannkommuner, Region Halland och myndigheter.
 • Informera om eventuell klimatpåverkan vid beslut om bygglov.
 • Ta hänsyn till aktuell kunskap om klimatpåverkan vid handläggning och beslut om bygglov utanför detaljplanelagt område, i enlighet med Famtidsplan 2050.
 • Informera verksamheter vid tillsyn och när de söker miljötillstånd och gör miljöanmälan om möjlig påverkan från klimatförändringar.

Organisation – internt arbete inom Halmstads kommun Pdf, 74.1 kB.

Ladda ner planen

Planen har tre delar.

 1. Nulägesanalysen Pdf, 4.2 MB. visar förväntade framtidsscenarier utifrån aktuell forskning Antogs oktober 2020.
 2. Kommunfullmäktiges plan för klimatanpassning Pdf, 401.4 kB. visar den politiska ambitionen och inriktningar för arbetet med klimatanpassning. Antogs den 28 oktober 2021.
 3. Kommunstyrelsens plan för klimatanpassning Pdf, 1 MB. består av geografiska strategier, åtgärdsförslag, kostnadsberäkningar och tidsplan. Planen antogs den 23 november 2021.