• Halmstads webbplatser

Centrum­utvecklings­plan 2050

Ö3

Fördjupad översiktsplan

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

Halmstad växer och fler invånare ställer nya och andra krav på stadskärnan. Den fördjupade översiktsplanen för centrum – Centrumutvecklingsplan 2050, visar vilken långsiktig utveckling kommunen vill se. Bland annat 3 500 bostäder, fler broar över Nissan och promenadstråk som vänder staden mot vattnet.

Skärmavbild från digital version av planen. Kartbild över centrum.

Hela förslaget finns digitalt

Den fördjupade översiktsplanen för centrum är en digital kartbaserad plan och lämpar sig bäst att läsa i det formatet. I den kan du både läsa hela planen som text och klicka dig fram i kartan och se vad som planeras för olika delar av centrum.

Ta del av digitalt förslag till antagande av den fördjupade översiktsplanen Centrumutvecklingsplan 2050
Förslaget finns också att läsa i PDF-format.

Tre ledord för utvecklingen

Centrumutvecklingsplanen siktar mot år 2050. Det är ett strategidokument som ska vara vägledande för detaljplaner och för beslut i enskilda ärenden om byggande och annan användning av mark- och vattenområden i centrum.

I planen är målet att Halmstads centrum ska vara attraktivt och levande för alla – boende, besökare och näringsidkare.

För att nå dit har tre utvecklingsstrategier tagits fram som ska genomsyra all planering av centrum 30 år framåt i tiden:

Variera

Ett blandat centrum med ett varierat utbud av verksamheter, bostäder och mötesplatser skapar ett tryggt centrum som lever dygnets alla timmar, året om.

Gröna värden, levande kulturmiljöer och mysfaktor skapar identitet och attraktivitet som får invånarna att trivas och turister att lockas hit.

Att satsa på och utveckla de offentliga rummen med mötesplatser i stadens centrala delar är ett av kommunens viktigaste bidrag för ett attraktivt och levande centrum.

Länka

Ett nära centrum som länkar ihop centrums olika delar. Det ska vara lätt, effektivt och attraktivt att förflytta sig med hållbara transportslag.

Barriärer bryts och det är enkelt och tryggt att korsa Nissan, järnvägen och vägar i centrum.

2050 är staden vänd mot vattnet och Nissans kajer har utvecklats till platser för rekreation och möten. Vägar är attraktiva gaturum som utvecklats med byggnader och grönska.

Synliggöra

Ett karaktärsrikt centrum som synliggör och uppmärksammar varje plats och stråks unika identitet.

År 2050 finns fler platser vars unika identitet på ett tydligare sätt utmärker sig.

Kulturmiljöerna visas upp och har förstärkts med väl avvägda tillskott av samtida arkitektur.

3 500 nya bostäder i centrum

I centrum föreslås främst flerbostadshus. Inriktningen är att det ska finnas en variation med både hyresrätter och bostadsrätter. Boende i centrum ska ha offentliga parker och grönområden i nära anslutning till sin bostad och större grönområden för rekreation på promenadavstånd.

Ungefär 80 000 kvadratmeter ny kontorsyta behövs, i centrum och vid området runt stationen.

När det byggs bostäder behövs också fler förskolor, grundskolor och annan offentlig och kommersiell service.

Kartbild som beskriver var de nya bostadsområdena i centrum pekas ut. Områdena beskrivs nedan i texten.

Här pekas nya bostadsområden ut i förslaget till fördjupad översiktsplan för centrum.

Planförslagets tre största områden med ny stadsbebyggelse:

Kattegattområdet (H31)

  • I området som sträcker sig från Skepparegatan mot Alevallen planeras för 850 nya bostäder, i första hand för flerbostadshus som är mellan fyra och sex våningar högar.
  • Planen möjliggör också för grundskola och förskola. I området finns redan Kattegattgymnasiet.
  • Området ligger lågt och en exploatering förutsätter att Söder klimatsäkras mot översvämningar.
  • När området planeras i detalj ska stor vikt ska läggas vid att skapa trygga och trevliga förbindelser för gång- och cykel mellan området och västra stranden och Alets naturreservat.

Tullkammarkajen (H35)

Området vid Nissan bedöms rymma 800 bostäder med mellan fyra och sex våningar.

Längs Stationsgatan planera för kontor och arbetsplatser. Planen möjliggör också för att bygga offentlig och kommersiell service. 

Särskilt fokus förslås läggas på att utforma kajpromenaden som tillsammans med resten av Nissanstråket och föreslagna nya broar skapar en sammanhängande kajpromenad. Utvecklingen av Tullkammarkajen ska ses som en del i ledet i att vända staden mot Nissan. Här kan konst och kultur ta plats!

Stationsstaden (H36)

I Stationsstaden planeras för kontor och andra arbetsplatser. I anslutning till stationen möjliggörs för service som butiker, frisörer, apotek och annat.

Området föreslås också få cirka 300 bostäder. Bostäderna bidrar till att aktivera området under en större del av dygnet. Husen blir mellan fyra och åtta våningar höga.

Trafiken omfördelas

I planen prioriteras olika trafikslag på olika platser i centrum. I centrum ges utrymme till gående, cyklister och kollektivtrafik. Stora flöden av biltrafik hänvisas till vägar runt centrum.

Laholmsvägens barriäreffekt i centrum ska minska. Idag har vägen mycket genomfartstrafik. Laholmsvägen föreslås blir mer av en stadsgata där kollektivtrafik prioriteras genom ett snabbspår för bussar.

Ny gata på Söder möjliggör stadsutveckling

För att kunna prioritera gång-, cykel- och kollektivtrafik i centrum föreslås en ny gata på Söder och en ny bro över Nissan för både gång- och cykel- och motortrafik. Den förväntas kunna ta hälften av den biltrafik som går via Slottsbron idag.

Bron är en förutsättning för att Kattegattområdet och Tullkammarkajen ska kunna byggas och trafikmatas.

Nya broar över Nissan

Planerade nya broar är blå i bilden här ovanför. Sammanlagt finns fyra nya broar över Nissan med i förslaget. Om du bläddrar i bildspelet ser du skillnaden mot idag.

Förutom bron på Söder föreslås nya broar för gång- och cykel vid Stationsparken, Marinstugan och Norre katts park. Satsningen på fler broar över Nissan är en del i planförslagets ambition att vända staden mot Nissan.

Passager under och över järnvägen

I takt med att nya bostadsområden byggs måste satsningar på infrastruktur göras för att trafiken ska fungera. Planen tar bland annat upp förslag på förstärkning av Linnégatan med tunnel under järnvägen om det ska byggas mer på Gamletull och Nyatorp.

Sammanlagt finns fem underfarter och en bro över järnvägen med i den fördjupade översiktsplanen för centrum. Ett exempel är området vid Margaretagatan. Där är en tunnel under järnvägen en pusselbit för att göra Stationsstaden tillgänglig från sydöst.

Fler parkeringar för cykel

I planen satsas det på cykelparkering nära stadskärnan, hållplatser och andra målpunkter. Stora torg och Resecentrum pekas ut som strategiska platser för cykelparkering. Det ska finnas möjlighet för säkra cykelparkeringar både dag- och nattetid.

Parkering för bil

I stadens mest centrala delar ges plats för bilparkering nära besöksmålet längs gatan, för snabba leveranser och besök, för tillgänglighet till bostäder och för personer med funktionsvariationer och nedsatt rörelseförmåga.

Parkerings- och mobilitetshus finns i anslutning till stadskärnan och promenaden in till målet utformas för att upplevas attraktiv.

I den större staden, där konkurrensen om utrymme är hård, är stora markparkeringar inte längre ett alternativ i centrala lägen. Successivt prioriteras marken för annan användning och parkering sker i parkerings- och mobilitetshus.

Båtliv

I Halmstad är vattnet alltid närvarande. Fritidsbåtar och turistbåtar behöver sin plats. I den fördjupade översiktsplanen är ambitionen att det marina livet på Nissan ska öka i centrum. Båttrafik för turism lyfts upp som något att utveckla liksom fler båtplatser för fritidsbåtar. I mer detaljerad planering av området längs Nissan behöver platsutvecklingen tydliggöras.

Nya broar över Nissan innebär begränsning för båttrafiken. I dag är Slottsbron gränsen för mastade båtar. Den föreslagna gång- och cykelbron vid Stationsparken utgör i framtiden gräns för dessa båtar. I den fortsatta planeringen av de nya broarna behöver det utredas om broarna vid Marinstugan och bron i söder ska vara öppningsbara eller inte.

Gröna områden binds samman

Flygbild över staden där befintliga parker och naturområden binds samman med gröna stråk.

År 2050 har vi en grön infrastruktur där gator och parkeringar som finns mellan grönområdena kompletterats med träd, buskar och annan grönska. Gröna kopplingar finns även till de större naturområdena utanför centrum.

Närhet, tillgång, förbättrad kvalitet och sammanhållen grönska är ledorden när grönstrukturen utvecklas i ett växande centrum. Parker och grönområden i centrum utformas mångfunktionellt. Ytorna ska vara till nytta och glädje för människors hälsa och välmående, men även för klimatanpassning, rening av dagvatten och för att skapa förutsättningar för ett rikt djur- och växtliv.

Identitetsskapande stråk

I Halmstads centrum finns stråk som förutom att vara rörelsestråk även är identitetsskapande. Nissanstråket och Vallgravsstråket bär spår från stadens framväxt. Båda dessa stråk utvecklas som positiva tillskott till centrum.

Nissanstråket

Flygbild över Nissan med ett stråk markerat längs båda kanterna.

År 2050 är Nissanstråket ett sammanhängande rekreationsstråk längs Nissans båda sidor, från havet och hela vägen upp till Slottsmöllan.

Att utveckla kajerna, och skapa en väl utformad och sammanhängande kajpromenad längs Nissan är en del i att vända staden mot Nissan och stärka vår identitet som staden vid vattnet. Nissanstråket har potential att bli ett av våra mest besökta och omtycka offentliga rum.

Nissan bidrar till möten, upplevelser och aktiviteter. Målet är ett levande och tryggt stråk som attraherar såväl kommuninvånare som besökare. Nya broar ger fler kopplingar mellan stadsdelarna och ökar tillgängligheten och rekreationsmöjligheterna kring Nissan. En framgångsfaktor är att låta konsten och kulturen ta plats.

Vallgravsstråket

Flygbild med vallgravsstråket utpekat.

Vallgravsstråket är ett historiskt stråk som går från Bastionen i Norre katts park till vallgravsmiljön i Slottsparken och slottets trädgård.

Vallgravsstråket markerar läget för det som en gång varit en imponerande befästningsvall och vallgrav för att skydda stadskärnan. Det halvmåneformade medeltida stadsområdet syns än i dag tydligt på flygbilder och kartor, men är inte lika tydligt när man vistas i stadsrummet.

Strukturen längs vallgraven ska utvecklas till ett tryggt och läsbart sammanhållet stråk som visar upp Halmstads historia som befästningsstad. Stråket kopplas samman med Nissanstråket.

Kulturmiljö

Att värna kulturhistoriska miljöer och byggnader är 2050 en självklar utgångspunkt vid utvecklingen av stadens centrala delar. Befintliga kulturmiljövärden ska tas tillvara och lyftas fram. Stadens historiska spår berikar stadsbilden och ökar attraktiviteten.

Nya byggnader ska bidra med sin tidsanda, men i nära anslutning till utpekad kulturmiljö ska platsens identitet och kvaliteter tas tillvara.

Klimatanpassning

Halmstad berörs i mycket hög utsträckning av klimatförändringarna. Stadskärnan är i ett extra utsatt läge med risk att drabbas av havsnivåhöjning i kombination med höga flöden från Nissan. Även extrema väderhändelser såsom värmeböljor och skyfallsregn blir allt vanligare. Det är en utmaning för ett tätt centrum att avsätta mark för att kunna hantera klimatförändringarna.

Utbyggnad på Söder och Tullkammarkajen kräver åtgärder som skyddar mot översvämning från Nissan och havet. De kommer att utformas så att de smälter in fint i stadsmiljön.

Tidsplan

Förslaget till fördjupad översiktsplan har varit ute på samråd och granskning. Då gavs invånare, företagare, myndigheter och andra organisationer möjlighet att lämna synpunkter. Det hölls flera dialogträffar med allmänhet och näringsliv.

Inför antagningen har granskningen sammanställts. Endast redaktionella förtydliganden och tillägg har gjorts utifrån inkomna synpunkter.

Länsstyrelsens granskningsyttranden är tillagt i planen. De områden där Länsstyrelsen har en avvikande synpunkt är markerade. På så sätt finns de med som tydliga medskick inför kommande planeringsskeden.

Tidsplan

Steg i processen

Tidpunkt

Planuppdrag

2017

Samråd

1 november 2021–16 januari 2022

Granskning

20 april–28 juni 2023

Antagande

Planen antogs av kommunfullmäktige 23 november 2023, men blev överklagad. Förvaltningsrätten dömde till kommunens fördel och därmed vann planen laga kraft.

Laga kraft

Cirka 3 veckor efter att protokollet med antagandebeslutet har publicerats på kommunens anslagstavla, om inte beslutet överklagas.

Dokument

Planen är utformad för att läsas digitalt.

En flygbild över centrala Halmstad med Nissan i förgrunden.

I den fördjupade översiktsplanen för centrum planeras för bland annat fler bostäder, kontor, skolor och förskolor i centrumområdet.