• Halmstads webbplatser

Energi och klimat

Energi- och klimatfrågan är en av de största utmaningarna som världen står inför. Utsläppen av växthusgaser behöver minska i en betydligt snabbare takt för att nå den globala klimatöverenskommelsen som gjordes i Paris december 2015.

I detta arbete är Halmstads kommun en viktig aktör, med stor möjlighet till påverkan. I "Plan för energi och klimat" redovisar kommunen strategier för att minska klimatpåverkande utsläpp på kort och lång sikt.

Kommunerna har ett särskilt ansvar

I det svenska arbetet för att nå Parisavtalets mål har Halmstad och alla andra kommuner ett särskilt ansvar. Vi har det genom våra olika roller som myndighetsutövare, informatör, fastighetsägare, arbetsgivare, ägare till energibolag med mera.

Som kommun kan vi också stimulera fler aktörer till hållbara lösningar, exempelvis genom tydliga målsättningar, upphandlingskrav och samverkan.

Flera fördelar med minskade utsläpp

Ett offensivt arbete i Halmstads kommun, där vi energieffektiviserar och fasar ut fossila energislag, kan dessutom ge oss andra fördelar. Vi kan få en god utveckling när det gäller exempelvis luftkvalitet, hälsa, påverkan på vatten och förbättrade arbetsvillkor, och vi kan stimulera till start av fler innovativa hållbara företag.

Parisavtalet – globalt avtal mellan världens länder

Klimatavtalet från Paris började gälla 2016. Det är globalt och rättsligt bindande, med ett gemensamt regelverk. I stort sett alla världens länder har skrivit under. De har därmed lovat att bidra till att begränsa den globala temperaturökningen och att stödja dem som drabbas av klimatförändringarnas effekter.

Avtalet slår fast att den globala temperaturökningen ska hållas väl under 2 °C och att man ska sträva efter att begränsa den till 1,5 °C.

Det är bråttom att minska utsläppen

Förenta nationernas (FN:s) klimatpanel IPCC bedömer att det krävs omfattande utsläppsminskningar för att nå målen i Parisavtalet. Nettoutläppen av växthusgaser behöver vara noll år 2050 för att begränsa uppvärmningen till 1,5 grad.

Vi har redan passerat 1 grads uppvärmning av planetens medeltemperatur. Konsekvenserna av ett förändrat klimat är påtagliga.

Utsläppskällor i vår kommun

Halmstads utsläpp av växthusgaser har minskat de senaste decennierna. Men det behöver gå snabbare om vi ska klara Parisavtalets mål.

De fyra största utsläppskällorna i Halmstads kommun

 1. Transportsektorn är sedan länge den största utsläppskällan av växthusgaser i Halmstad.
 2. Näst störst är el och uppvärmning. Här har utsläppen minskat, trots att befolkningen har växt med över 20 000 invånare under perioden 1990–2020. Gamla oljepannor har fasats ut och ersatts av anslutning till fjärrvärmenätet, av bergvärme och av luftvärmepumpar. Nya fastigheter är dessutom mer energieffektiva.
 3. Utsläppen från jordbruket ligger på en ganska stabilt nivå. Här handlar det främst om metangas och lustgas; utsläpp som är svåra att påverka.
 4. Utsläppen från industrin har minskat mest, men detta har delvis sin förklaring i att tung industri flyttat sin verksamhet till andra platser.

Vi bidrar dessutom till utsläpp i andra delar av världen. Produkter som vi använder släpper ut växthusgaser när de tillverkas och transporteras. De utsläppen redovisas inte i den lokala utsläppsstatistiken.

Plan för energi och klimat

I kommunfullmäktiges Plan för energi och klimat från 2021 redovisas Halmstads situation. Här finns också målsättningar och insatser för att minska utsläppen.

Kommunen kan främst styra utvecklingen i sina egna verksamheter, men med Plan för energi och klimat uttrycker vi en målsättning för hela Halmstads kommun. Vi behöver – tillsammans – arbeta för att vår kommun ska bidra till att nå nationella och globala mål på energi- och klimatområdet.

Målsättningar för hela kommunen

 • Halmstad växer, men energianvändningen minskar genom smarta energieffektiviseringsåtgärder.
 • Halmstad minskar utsläppen av växthusgaser med en takt som bidrar till att Parisavtalet uppnås.
 • Halmstad har ett stabilt och hållbart energisystem.
 • I Halmstad ökar andelen lokalproducerad energi.

Insatser inom kommunens bolag och förvaltningar

 • Göra klimatsmarta upphandlingar.
 • Ta fram verktyg för att identifiera, beräkna och minska klimatpåverkande utsläpp från kommunens verksamhet.
 • Genomföra energieffektiva och klimatsmarta åtgärder i den kommunala organisationen.
 • Samverka aktivt, både inom organisationen och externt för att nå fler klimatsmarta lösningar.
 • Investera klimatsmart och fossilfritt.
 • Inför lämpliga beslut bedöma klimatpåverkan och låta bedömningen vara en del i beslutsunderlaget.

En koldioxidbuget – viktigt underlag för planen

Inför att den nya energi- och klimatplanen skulle tas fram lät kommunen göra en koldioxidbudget. Syftet var att se hur mycket utsläppen behöver minska i Halmstad för att klara målen i Parisavtalet. Koldioxidbudgeten visade att utrymmet för att släppa ut ytterligare växthusgaser var litet redan 2018 och att de behöver minska radikalt de närmaste åren.

För varje år som vi inte minskar våra utsläpp eller minskar dem för lite, behövs det större och snabbare åtgärder nästkommande år för att vi ska ta vårt ansvar för att begränsa temperaturökningen.

Fyra fokusområden i planen

Plan för energi och klimat anger fyra fokusområden för arbetet för en energismart och fossilfri kommun. De målsättningar och åtgärder som finns i planen ska ge effekt både inom kommunens förvaltningar och bolag, bland invånare och bland andra samhällsaktörer.

Effektiva och fossilfria transporter

Resor och transporter är den största utsläppskällan av växthusgaser i Halmstad. Målet är att utsläpp från transporterna ska minska med 70 procent under perioden 2010–2030.

Flera faktorer påverkar utsläppsmängden framöver: utvecklingen inom fordonsindustrin mot fler energieffektiva och fossilfria fordon, en ökad andel el, nationell lagstiftning – och även kommunala beslut.

Kommunens möjlighet att styra mot minskade utsläpp handlar mycket om hur vi utformar staden och dess olika transportsystem. Vår viljeinriktning beskrivs i kommunens planer: översiktsplan, transportplan och andra fysiska planer.

Vi kan också påverka utsläppen i transporter kopplade till kommunens egen verksamhet.

Information till kommuninvånarna och andra aktörer är ytterligare exempep på vad kommunen kan göra.

Mål

 • Koldioxidutsläppen från vägtrafiken minskar med 70 procent perioden 2010–2030.
 • Tjänsteresor och transporter ska vara fossilfria senast 2025.
 • Fossildrivna arbetsmaskiner och tunga fordon fasas ut eller anpassas för biodrivmedel.

Resurseffektiv och fossilfri bebyggelse

Med en växande kommun ökar bebyggelsen. Men samtidigt som vi säkrar tillgången på bostäder och lokaler för verksamhet måste vi använda energin mycket smartare och mer effektivt. Det är en utmaning men också en möjlighet.

Avsnittet om resurseffektiv och fossilfri bebyggelse belyser kommunens egen hantering av kommunala fastigheter och bostäder, men tar även upp samverkan med andra aktörer för ett större genomslag.

Mål

 • Energianvändning i bebyggelse är i snitt 3 procent mer effektiv per år från år 2021 och framöver.
 • År 2030 är all energianvändning inom bebyggelsesektorn fossilfri eller återvunnen energi (fjärrvärme och fjärrkyla).
 • Byggsektorns klimatpåverkan har minskat.

Ett stabilt och hållbart energisystem

I ett allt mer elektrifierat samhälle är det viktigt att hushålla med effekten och använda lämplig energiform där den ger bäst effekt. Den snabba utvecklingen ställer nya krav på flexibilitet och anpassningar.

Under många år har energiförsörjningen inte fått så stor uppmärksamhet. Men med krav på en snabb omställning till fossilfri energiförsörjning, samtidigt med en ökad elektrifiering av både transportsektorn och industrin blir kraven på energieffektivitet och möjligheten att effektbalansera allt mer aktuell.

Elenergi är en energiform med hög kvalitet som lämpar sig bra för till exempel belysning, transporter och industriprocesser. Värme är en energiform av mycket låg kvalitet. Därför kan uppvärmning av bostäder, lokaler och tappvarmvatten med fördel göras med energi med en lägre primärenergifak­tor som till exempel fjärrvärme har.

Mål

 • Trygga en tillräcklig energitillförsel.
 • Öka lokal- och regionalproducerad energi.

Klimatsmart konsumtion

Våra konsumtionsbaserade utsläpp av koldioxid har kraftigt ökat de senaste decennierna. De kommer främst från produktion av livsmedel och andra varor, och av utlandsresor.

Livsmedelskonsumtionen har även stor inverkan på andra klimatpåverkande gaser som metan och lustgas.

För att nå en mer hållbar konsum­tion krävs att fler produkter återanvänds, delas, hyrs och leasas istället för att nytillverkat efterfrågas. Genom minskad nytillverkning behöver inte lika mycket energi användas och utsläpp kan minskas.

För Halmstads kommun finns ingen tillgänglig statistik. Det är därför svårt att följa effekterna av de insatser som görs lokalt.

Mål

 • Minskad klimatpåverkan från konsumtion av livsmedel.
 • Minskad klimatpåverkan från övriga konsumtionsvaror.
 • Öka återbruket från byggsektorn.
 • Klimatsmarta kapitalinvesteringar.
Ladda ner kommunfullmäktiges plan för energi och klimat

Uppföljning av planen

Kommunen är en stor organisation, med en verksamhet som ger både direkta och indirekta klimatavtryck. Hösten 2023 ska vårt arbete med mål och åtgärder i energi- och klimatplanen följas upp. Resultatet kommer att publiceras här i början av 2024.

Det klimatbokslut som kommunen årligen tar fram är att ett sätt att följa upp arbetet. Även flera kommunala bolag gör klimatbokslut.

Läs klimatbokslut från kommun och bolag

Genom klimatboksluten gör vi kommunorganisationens egna utsläpp tydliga och kan också hitta potentialen för att minska dem. Detta blir sedan viktig kunskap för det fortsatta arbetet med att minska klimatavtrycket.