• Halmstads webbplatser

Stränder – utveckling

Strategiskt planeringsdokument

Halmstads stränder har något för alla: lugn och avskildhet nära naturen, sociala mötesplatser med fullt av aktivitet, mäktiga dynlandskap, långsträckta vyer över Kattegatt och små platser intill strandskogens eller inlandets grönska. Här kan du se en sammanfattning av kommunens visionsplan för våra stränder.

Här kan du läsa om vad som finns på kommunens badplatser i dag:

Bra badplatser och attraktiv kommun

Syftet med att utveckla stränderna handlar om att kunna erbjuda badplatser som upplevs välkomnande, trygga och inbjudande att bada på, men också om att höja attraktiviteten för staden och kommunen som helhet.

Alla badplatser ska utvecklas för såväl människor som växt- och djurliv. Det är därför viktigt att rekreationsintressen samordnas med naturvårdsintressen på och intill stränderna.

Mål för samtliga badstränder

Samtliga badstränder ska:

 • vara lätta att hitta till
 • vara lätta att orientera sig på
 • ha enhetlig skyltning med god läsbarhet och placering
 • erbjuda minst en tillgänglighetsanpassad toalett
 • erbjuda tydligt uppmärkta platser för cykel- och bilparkering
 • erbjuda tillgänglighetsanpassade parkeringsplatser
 • erbjuda tillgängliga sittplatser
 • uppmuntra till lek och aktivitet
 • vara rena och välkomnande
 • ha minst en räddningsväg
 • ha livräddningsutrustning
 • erbjuda rekreativa och inbjudande mötesplatser
 • gestaltas i samspel med den omgivande landskapskaraktären
 • ha närhet till hållplats för kollektivtrafik.

Mål för fokusstränder

Fokusstränderna ska utöver detta:

 • ha tillgång till dusch och fotdusch
 • ha tillgång till dricksvatten
 • utrustas med lokaliseringsskyltar på stränderna
 • ha omsorgsfullt gestaltad huvudentré med god tillgänglighet
 • erbjuda hög standard och tillgänglighet på servicebyggnader
 • erbjuda platser för tillfällig markupplåtelse utrustade med vatten och el
 • ha ett tillgängligt stråk ner till stranden
 • erbjuda wifi-zon på stranden eller i anslutning till entrén
 • erbjuda ytor för aktivitet som inte enbart är kopplade till bad
 • vara välkomnande under hela året.

Läs mer om fokusstränderna nedan.

Mål för tillgänglighetsbad

Tillgänglighetsbaden (Gröningen och Svärjarehålan) ska utöver det som fokusstränder och övriga badstränder erbjuder även ha:

 • bemanning med badvärdar under badsäsong
 • fullt tillgänglighetsanpassad servicebyggnad med toalett, dusch, lift och brits
 • tillgänglighetsanpassade bryggor och stegar för att ta sig i och ur vattnet
 • god tillgång till tillgängliga parkeringsplatser
 • digital mätning av vattentemperatur.

Utmaningar

Besökarnas krav på service, utbud och tillgänglighet

Besökare till badstränderna ställer allt högre krav på service och utbud på och intill stränderna. Även kraven på tillgänglighet ökar, både fysiskt och i form av information i olika format.

Att arbeta för att möta besökarnas krav på service och tillgänglighet är viktigt för att Halmstads stränder ska fortsätta vara attraktiva för kommunens invånare, locka besökare och vara en tillgång för turistnäringen även i framtiden.

Att skapa plats och förutsättningar för både mindre och större verksamheter i anslutning till badplatserna är därför en av pusselbitarna för att nå det målet. För mindre verksamheter kan det ske både genom att kommunen iordningsställer mindre byggnader som sedan hyrs ut och genom anläggande av uppställningsytor för mobila verksamheter som exempelvis foodtrucks, uthyrning av solstolar och försäljning av strandutrustning.

Förutsättningar för nya verksamheter

Etablering av verksamheter på och intill stränderna kan kräva bygglov och i vissa fall även prövning i detaljplan.

Många typer av serviceanläggningar och platser för upplåtelse kräver att det finns möjlighet att ansluta sig till ett el- och vatten- och avloppssystem (VA) i närheten.

Klimatförändringar

Klimatförändringarna är också en väsentlig faktor att ta hänsyn till när det gäller strändernas framtid. Sannolikheten för kraftiga regn, havsnivåhöjning, översvämninngar och stormar är hög. Utan förebyggande åtgärder kommer kommunens strandlinje att påverkas av stranderosion, då stormar och förhöjda vattennivåer rubbar den normala kompensationen av sand med permanenta skador på stränder och sanddyner som följd. Östra stranden är en av de stränder som förutspås drabbas hårdast.

Vid arbetet med att utveckla servicen och tillgängligheten till våra stränder är det viktigt att beakta behovet av kommande klimatanpassningsåtgärder och att anpassa åtgärderna efter ett kommande behov av klimatanpassning. Föreslagna åtgärder får till exempel inte bidra till en ökad risk för erosion.

Ägande av mark och planförhållanden

Ytterligare en utmaning för kommunens utveckling av stränderna är varierande markägoförhållanden och planförhållanden, vilket i stor utsträckning styr vilka förhållningsregler som gäller på de olika stränderna.

Hälften av badplatserna ligger inte på kommunal mark. Vissa stränder är planlagda som allmän plats medan andra inte är planlagda alls. Det påverkar kommunens möjlighet att arbeta med till exempel utformning av entréer ner till stranden, eller åtgärder för att främja tillgängligheten.

Tillgänglighet

Utvecklingen av stränderna är av stor betydelse utifrån målet att bli en mer jämlik kommun där alla oavsett funktionsvariationer eller socioekonomiska förutsättningar har möjlighet att ta sig till och använda badstränderna.

Att göra Östra stranden mer tillgänglig och användarvänlig anses särskilt angeläget utifrån att den med sitt geografi ska läge har en stor betydelse för att främja utvecklingen i de östra stadsdelarna vilket bidrar till en jämlikare kommun.

För att stränderna ska bli tillgängliga för så många som möjligt oavsett funktionsvariationer kan universell utformning användas vid gestaltning av nya och befintliga platser samt val av utrustning.

Gestaltningskoncept

Halmstads badplatser ska gestaltas utifrån ett tydligt koncept som gör att man känner igen sig, och känner sig välkomnad, oavsett vilken badplats man besöker. Konceptet gör det lätt att förstå var cykeln kan parkeras, var toaletten finns och var skräpet kan slängas.

Gestaltningen är utformad i samspel med kustlandskapets dyner och strandskog, och sandmarkernas myllrande mosaik, med en materialpalett som går att variera utifrån platsens egna förutsättningar. Gestaltningen ska i största möjligaste mån arbetas fram utifrån konceptet universell utformning i syfte att hitta lösningar som fungerar för så många som möjligt.

Tecknat exempel på huvudentré till en strand. Från vänster till höger: Lekfulla avskärmningar, stiliserad strandskog med "tallar", cykelparkering, småskaliga byggnader, belysning för trygghet, stiliserade dyner för att sitta och leka, uteduschar och avskärmning för sophantering.

Exempel på huvudentré till en strand. Från vänster till höger: Lekfulla avskärmningar, stiliserad strandskog med "tallar", cykelparkering, småskaliga byggnader, belysning för trygghet, stiliserade dyner för att sitta och leka, uteduschar och avskärmning för sophantering.

Stiliserad strandskog och dynlandskap

Strandskogen och dynlandskapet är två starka karaktärer på Halmstads kommuns stränder. I gestaltningskonceptet omtolkas dessa till stiliserade former:

 • Tallar vars kronor bildar rumsligheter och ger skugga över sittplatser och cykelställ.
 • Sanddyner som skapar lekfulla miljöer för aktivitet, lek och vistelse.

Strandskogen och dynlandskapet kan vara platser för lek, upptäckande och aktivitet, liksom lugna och avskilda miljöer för vila och avkoppling. De kan också ge skydd mot väder och vind och på så vis bjuda in till besök även under den kalla årstiden. Konceptet kan appliceras i olika skala och med olika material, beroende på vilken badplats det handlar om.

 • Stiliserade dyner i form av bänkar, entrémarkörer, erosionsskydd samt utrustning för lek och aktivitet.
 • Stiliserade tallar, samt nyplanterade tallar som bildar sol- och regnskydd över vistelseytor och cykelställ.

Sandmarkernas myllrande mosaik

På flera av kommunens stränder uppmärksammas sandmarkerna med sitt myller av liv och stora artrikedom. Denna spännande mosaik av bar sand och vegetation används som inspiration för variationsrika lek- och aktivitetsytor som talar till både barn och vuxna.

Material och form

Grått tegel

Grått tegel som markmaterial ger ett sobert intryck vid fokussträndernas huvudentréer. Teglet skapar tydlighet och utgör en lugn och neutral fond för den mångfald av verksamheter som ibland finns kring entréerna.

Grånat trä

Det grånade träet är karaktäristiskt för bryggor och trädäck längs kusten. Vid badstränderna spelar den grå färgen mot sandens varma toner och teglets svärta. Trädäck och spänger bidrar också till att minska slitaget på sanddynerna och därmed risken för erosion.

Stenmjöl

Stenmjöl i ljusa toner läggs vid vissa entréer samt på ytor för cykelparkering och skräphantering.

Vegetation

Nyplanterade tallar får markera viktiga platser, som entréer, vid badstränderna. De ger samtidigt skydd mot väder och vind och tillför gröna upplevelsevärden under vinterhalvåret. Strandråg och andra växter som trivs i kustmiljön kan nyplanteras för att öka upplevelse såväl som ekologiska värden.

Utrustning

Utrustningen ska vara enhetlig, av hög kvalitet och ha en färgsättning som samspelar med sin omgivning och med gestaltningskonceptet.

Permanenta och tillfälliga byggnader

Toaletter, sevicebyggnader, tillfälliga serveringsvagnar, uthyrningbodar och liknande ska passa in i konceptet i val av färg och material och harmoniera med omgivande miljö. Exempel på material och färger som kan användas för att uppnå detta är trä, sten, betong och tegel i svart, grå, beige och bruna toner.

Fokusstränder

Halmstads kommun har en lång kuststräcka mot havet samt några mindre sjöar i inlandet. Den långa kuststräckan bjuder på en rik variation i landskapet, vilket ger stränderna olika karaktär och till viss del styr förutsättningarna för deras utveckling och användande.

Utifrån Framtidsplan 2050, strändernas karaktär och popularitet samt deras utvecklingspotential har sju fokusstränder valts ut som exempel på vad utvecklingsförslagen kan innebära konkret. Här presenteras fem av dem. De två fokusstränder som inte presenteras här är Trönninge strand och Brearedssjön.

Östra stranden – Halmstads havsnära vardagsrum

Östra strandens läge nära Halmstads centrum gör den särskilt viktig för den vardagsnära rekreationen, och här finns också ett av kommunens två utpekade tillgänglighetsbad.

Vision

Halmstadbornas vardagsrum vid havet sjuder av aktivitet. På cykelavstånd från den växande staden lockar det nyav kallbadhuset folk hela året, man lagar mat tillsammans vid det långa uteköket, flanerar längs strandpromenaden och njuter av närheten till naturen.

Östra stranden är en rekreativ och mångsidig oas för Halmstadbor och turister i alla åldrar, inte minst barnfamiljer och studenter. Ett pärlband av lek- och aktivitet längs den nya strandpromenaden i norr stärker kopplingen mellan Östra stranden och Gröningen, som tydliggörs som tillgänglighetsbad. Man kan laga mat vid uteköket med grillmöjligheter, gott om bord och sittplatser att samlas vid, leka i det stiliserade dynlandskapet eller sitta och njuta av utsikten.

Här ryms även kulturevenemang, med plats för scen. Ett nytt kallbadhus ger möjlighet till bad även under årets kalla årstider och bidrar till strandens identitet och popularitet. Den södra delen av badstranden är lugnare och närheten till naturen mer påtaglig. En ny huvudentré välkomnar besökare, med lekplats och badbrygga på bekvämt avstånd.

Två kvinnor går på en träspång mot havet. På varje sida finns en träskylt med texten "Gröningen". Det är kväll och lampor lyser upp spången. En brygga leder till ett kallbadhus.

Service och tillgänglighet

 • Toaletter
 • Duschar och fotduschar
 • Dricksvattenposter
 • Välordnad sophantering
 • Parkering för cykel och bil
 • Wifi-zoner
 • Digital temperaturmätning
 • Serveringar och annan upplåtelse med tillgång till vatten och el

Aktivitet och upplevelse

 • Lång strandpromenad mellan Östra stranden och Gröningen
 • Aktivitets- och lekytor
 • Utekök
 • Fler bryggor
 • Knyta an till rekreativa möjligheter i närområdet, som Hagöns naturreservat

Året och dygnet runt

 • Bastu
 • Kallbadhus
 • Scen för musik- och kulturevenemang
 • Skydd för väder och vind
 • Belysning vid lek- och aktivitetsytor

Tylösands strand – stranden med puls

Tylösand är en av landets mest kända badstränder, med stor dragningskraft och potential för ytterligare utveckling med fler verksamheter, service och aktiviteter.

Vision

Tylösands strand är händelsernas strand, som lockar både kommunens invånare och turister. Med sitt rika utbud av aktiviteter och service erbjuder denna strand något extra förv alla åldrar.

Tylösands strand är en av Sveriges mest populära stränder och ett självklart och älskat besöksmål för Halmstadbor och turister. Tylösand är en attraktiv mötesplats året om, med en mångfald av aktiviteter som lockar även under årets kyligare och mörkare dagar. Ytor för spontan aktivitet som yoga och volleyboll, välkomnande sittplatser att njuta av utsikten på en stund och en äventyrslekplats med inspiration av strandskogen och dynlandskapet.

En man med surfingbräda går på en stenlagd gång som leder mot havet. Till vänster syns en mur med parasoll bakom. Till höger äter två barn glass under en markis. Bakom några träd skymtar en träskylt som det står "Tylösand på" och en lekplats.

Service och tillgänglighet

 • Toaletter
 • Duschar och fotduschar
 • Dricksvattenposter
 • Välordnad sophantering
 • Parkering cykel och bil
 • Wifi-zoner
 • Digital temperaturmätning
 • Serveringar och annan upplåtelse med tillgång till vatten och el

Aktivitet och upplevelse

 • Äventyrslekplats
 • Platser för evenemang
 • Träning, utegym, plats för yoga elller liknande
 • Uthyrning av utrustning, som kanot eller snorkel
 • Knyta an till rekreativt utbud i närområdet, som Prins Bertils stig och Kattegattleden

Året och dygnet runt

 • Evenemang och aktiviteter som drar nytta av den mörka årstiden
 • Belysning viktig vid lekplats och aktivitetsytor
 • Skydd för väder och vind
 • Uppvärmda sittplatser
 • Kallbadhus

Ringenäs strand – vyernas och viddernas strand

Även Ringenäs, som har en mer lågmäld karaktär än Tylösand, men väldigt många besökare anses ha stor utvecklingspotential med utökad service och fler verksamheter.

Vision

En välbesökt badstrand karaktäriserad av vidsträckta vyer, lek och aktivitet, där det också finns utrymme för avskildhet och lugn.

Ringenäs strand är en levande och välbesökt badstrand som lockar människor i alla åldrar. Dess signum är de vidsträckta vyerna över havet. Åtgärdsförslagen på standen i Ringenäs syftar till att vidareutveckla och förädla det redan ianspråkstagna området.

Människor i olika åldrar på en träspång som leder mot havet mellan gröna buskar. Längre fram finns ett utsiktstorn med olika nivåer.

Service och tillgänglighet

 • Toaletter
 • Duschar och fotduschar
 • Dricksvattenposter
 • Välordnad sophantering
 • Parkering för cykel och bil
 • Wifi-zoner
 • Digital temperaturmätning

Aktivitet och upplevelse

 • Utsiktstorn
 • Aktivitet- och lekyta
 • Bastu

Marken vid Ringenäs strand ägs inte av kommunen och delar av området omfattas av ett naturvårdsavtal. Dialog med markägare samt eventuell dispensansökan är en förutsättning för fortsatt planering.

Norra Haverdal strand – den naturnära stranden

Norra Haverdal särskiljer sig på så vis att den är en lugnare strand inom naturreservat, där naturvärdena ska ges prioritet.

Vision

En välkomnande och lugn badplats med stark naturkaraktär, myllrande sandmarker och en spännande naturlekplats.

En naturpräglad badplats i dynlandskapet, där naturvärdena ges tyngd och prioritet. Entrén är välkomnande och överblickbar, med sittplatser och informationsskylt som berättar om naturreservatet och den biologiska mångfalden i sandmarkerna.

Lekplatsen knyter an till det myllrande livet i sandmarkerna och inspirerar till upptäckande och lärande. Norra Haverdals strand är fortfarande en populär badplats, men även en plats för den som söker stillhet, utblickar och naturupplevelse.

Människor går mot havet på en träspång över sanden. Till vänster skymtar en parkering bakom ett buskage, och en träskylt som det står "Haverdal" på. Till höger en skog och stiliserade tallar av trä där barn leker.

Service och tillgänglighet

 • Toaletter
 • Duschar och fotduschar
 • Dricksvattenposter
 • Välordnad sophantering
 • Parkering för cykel och bil
 • Wifi-zoner
 • Digital temperaturmätning

Aktivitet och upplevelse

 • Aktivitets- och lekytor

Marken vid Norra Haverdals strand är del av ett icke kommunägt naturreservat och Natura 2000-område. Dialog med markägare samt eventuell dispensansökan är en förutsättning för fortsatt planering.

Västra stranden – den stadsnära aktivitetsstranden

Västra stranden är på grund av bristande vattenkvalitet inte klassad som en allmän badplats. Den har trots detta utsetts till fokusstrand då den med sitt stadsnära läge och popularitet har stor potential att utvecklas till en strand där aktivitet och rörelse står i centrum.

Vision

Västra stranden är en livlig mötesplats nära staden, där människor kan utöva en mångfald av aktiviteter. Här ryms kultur- och musikevenemang sida vid sida med fritidsfisket i småbåtshamnen och verksamheter som caféer och uthyrning av surf- och kajakutrustning. Det finns också en tydlig koppling till Prins Bertils stig som stärker strandens rekreativa identitet. Västra stranden är en del av Alets naturreservat.

Människor går mot havet på en träspång med strandgräs på varje sida. En dam rastar sin hund. En man bär på en surfingbräda. Ute på havet syns flera kitesurfare. Barn bygger sandslott. I bakgrunden skymtar hamnen.

Ladda ner och läs hela planen

Planen är ett visionärt dokument som har antagits av teknik- och fastighetsnämnden 2021. Det finns ännu ingen beslutad budget eller tidplan.

Detta är en sammanfattning av planen. I det fullständiga dokumentet finns mer detaljer med kartor.

Ladda ner planen för utveckling av Halmstads stränder Pdf, 4.5 MB.