• Halmstads webbplatser

Buller och ljudmiljö

Strategiskt planeringsdokument

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

I Halmstads kommun är närmare 15 procent av befolkningen utsatt för höga bullernivåer där de bor. För att skapa hållbara ljudmiljöer tar kommunen återkommande fram en plan för att minska bullernivåer.

Buller är det samma som oönskat ljud. Det är ett utbrett miljöhälsoproblem som påverkar alla människor i någon grad.

En av de vanligaste källorna är väg- och tågtrafik. Bullret uppstår dels genom fordonets egna ljud, dels genom ljud från friktionen mellan fordon och vägbana eller järnvägsspåret.

När Halmstads kommun åtgärdar buller prioriteras bostäder, förskolor och skolor, och rekreationsområden som parker.

Plan för åtgärder av buller 2024–2029

Syftet med planen är att kommunen vill att färre invånare ska bli utsatta för höga bullernivåer. Det är också viktigt för kommunens utveckling att skapa hållbara och attraktiva ljudmiljöer som människor vill bo och vistas i.

Det står dessutom i lagen att alla kommuner ska ta fram planer för att åtgärda buller, dels i EU:s bullerdirektiv (2002/49/EC), dels i den svenska förordningen om omgivningsbuller (2004:675). Båda lagarna slår fast att kommuner med fler än 100 000 invånare vart femte år ska genomföra strategiska kartläggningar av buller och därefter ta fram ett åtgärdsprogram.

Fokusområden i planen

Bostäder

De mest bullerutsatta bostadsområdena i Halmstad finns utmed de stora trafiklederna: delar av Wrangelsgatan, Laholmsvägen - Viktoriagatan, Norra Infartsleden, Järnvägsleden och Karlsrovägen.

De åtgärder som föreslås i planen är inriktade på äldre bostäder – det är nästan uteslutande i dessa som höga ljudnivåer uppmäts.

Åtgärderna innebär att ljudnivåerna ska sänkas till under de så kallade åtgärdsnivåerna, vilket är praxis. Med detta menas att ljudnivån vid husfasaden ska vara under 65 decibel(A) i ekvivalent nivå eller inomhus högst 30 decibel(A) i ekvivalent nivå. Med ekvivalent menas ett genomsnittligt värde, vanligtvis under ett dygn.

Förskolor och skolor

Merparten av de förskole- och skolgårdar som finns i kommunen har en god ljudmiljö. Kommunen har kartlagt 144 gårdar och av dessa klarar 98 de riktvärden som finns för skolgårdar.

Samtidigt har 46 gårdar en ljudmiljö som inte klarar riktvärdena. I planen föreslås åtgärder för de gårdar som är påverkade från kommunala vägar.

Rekreationsområden

Bland kommunens rekreationsområden riktar planen in sig på parker i de centrala delarna av Halmstad där behovet är störst.

Utgångspunkten är att de områden som pekas ut som viktiga att skydda, ska uppnå Bullerklass E i Naturvårdsverkets rapport God ljudmiljö ... mer än bara frihet från buller. Det innebär en ekvivalent ljudnivå på 45–50 decibel(A).

Karta

Under Innehåll, välj kartlagret Bygga, bo och miljö. Där hittar du "Bullerkartläggning 2021".

Tidsplan

Tidsplan

Steg i processen

Tidpunkt

Planuppdrag

-

Samråd

Klart

Granskning

-

Antagande

Planen antogs den 18 juni 2024.

 

Gata med bullerskydd

Bullerskydd längs Slottsjordsvägen i Halmstad