• Halmstads webbplatser

Processen för en översiktsplan

Processen för att ta fram en ny översiktsplan eller fördjupad översiktsplan regleras i plan- och bygglagen. Processen består av fyra steg: program, samråd, utställning och antagande. Att du som invånare är delaktig och ger synpunkter är en viktig del i processen.

Program

Översiktsplaneringen kan inledas med ett programskede, då alla eller särskilda förutsättningar översiktligt utreds.

Samråd

När ett förslag till översiktsplan tagits fram är det dags för samråd. Under detta skede skickas förslaget inklusive miljökonsekvensbeskrivningen ut på samråd efter beslut i kommunstyrelsen för att få in synpunkter. Offentliga samrådsmöten kan hållas. Det är viktigt att tycka till i detta tidiga skede. Under framtagandet av samrådshandlingen kan kommunen ha en tidig invånardialog, men det är inget lagkrav.

Granskning

Planförslaget ställs ut för granskning i minst två månader efter beslut i kommunstyrelsen. Även under granskningsskedet kan kommuninvånare, fastighetsägare, grannkommuner, myndigheter och andra lämna synpunkter.

Antagande

Planförslaget antas av kommunfullmäktige efter godkännande i kommunstyrelsen.

Överklagande

Översiktsplanen kan överklagas från den dag beslutet om antagande läggs ut på kommunens digitala anslagstavla. Planen kan överklagas om det finns brister i handläggningen. Får den som överklagar rätt i högre instans, kan ett eller flera skeden i översiktsplaneprocessen komma att göras om. Överklaganden prövas av förvaltningsrätten, kammarrätten och sista instans Högsta förvaltningsdomstolen, så kallad laglighetsprövning.