• Halmstads webbplatser

Avfall och resurshushållning

Strategiskt planeringsdokument

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

Kommunen arbetar för en effektiv avfallshantering där avfallets mängd och farlighet minskar och vi styr mot en ökad återanvändning. Som grund för arbetet finns plan för avfall och resurshushållning och riktlinjer för avfallshantering. Dessa uppdateras under 2024 och samrådet har avslutats under vårvintern.

Halmstad är en växande kommun. Fler människor genererar mer avfall, ett förhållande som behöver brytas.

Vi behöver arbeta för att minska den påverkan som vårt avfall har på miljön. Det är viktigt att få till åtgärder som förebygger avfall, möjliggör materialåteranvändning, minskar nedskräpning och bidrar till de nationella miljömålen Länk till annan webbplats..

I Halmstad sätts ambitionerna för avfallsarbetet i Plan för avfall och resurshushållning. I Riktlinje för avfallshantering (avfallsföreskrifter) regleras hur avfallet hanteras.

De båda dokumenten utgör tillsammans kommunens renhållningsordning som nu uppdateras.

Plan för avfall och resurshushållning 2025–2030

Det övergripande syftet med Plan för avfall och resurshushållning är att skapa en hållbar resursanvändning med fokus på cirkulär ekonomi.

En avfallsplan är dessutom ett obligatoriskt styrdokument för kommunen enligt miljöbalken Länk till annan webbplats., kapitel 15, paragraf 41.

I planen uttrycker kommunen en målsättning och en riktning för att bidra till att de regionala, nationella och globala målen inom avfallshantering och resurshushållning nås på sikt. Arbetet ska ske tillsammans med invånare, företagare och organisationer.

Fyra fokusområden

Plan för avfall och resurshushållning har fyra fokusområden. För vart och ett av dessa föreslås mål och åtgärder som kan bidra till en förflyttning mot såväl lokala som regionala, nationella, europeiska och globala mål.

1. Hållbar konsumtion som minskar avfall och ökar återbruk

Hållbar konsumtion handlar om vikten av att ta till vara ta sådant som redan är producerat, att minska avfallsmängder, öka produkters livslängd genom mer återanvändning och om att fasa ut giftiga material från kretsloppet. Många studier visar att hållbara konsumtionsmönster är viktigt för att minska klimatutsläppen.

Det handlar om att fler produkter kan återanvändas, delas, hyras och leasas istället för att hela tiden efterfråga nytillverkat. Detta innebär också en ekonomisk besparing när redan inköpta produkter används längre tid istället för att kastas och köpas nytt.

2. Resurseffektiv och kundnära avfallshantering

Det ska vara enkelt för kommunens invånare att hantera och sortera avfall rätt. Studier visar att ju mer sorteringsmöjligheten är anpassad till människors behov och ju närmre hemmet den finns, desto mer avfall sorteras i stället för att kastas som restavfall.

Sortering vid fastigheten ger goda resultat enligt erfarenheter från andra kommuner. Restavfallsmängderna minskar till förmån för ökad förpackningsinsamling och för mindre klimatpåverkande utsläpp från förbränning.

3. Attraktiva platser utan skräp

Nedskräpning är både en lokal och en global utmaning och behöver förebyggas nära källan.

Förebyggandet handlar till stor del om att ändra attityd och agerande men också om att underlätta för människor att göra sig av med sitt avfall på rätt sätt.

En nedskräpad plats signalerar oattraktivitet och otrygghet och kan skapa negativa upplevelser för människor. I Halmstad, precis som i andra städer, är fimpar och snus det skräp som utmärker sig mest, både när det gäller mängden, arbetsinsatsen för att städa samt olägenheter för djur och natur.

Fimpar innehåller gifter och plast och ger därmed en negativ miljöpåverkan.

4. Minskad miljöpåverkan från nedlagda deponier

I avfallsplanen finns uppgifter om nedlagda deponier och en bedömning av den risk som dessa kan innebära för människors hälsa och miljö.

När det gäller deponier som har haft kommunen som verksamhetsutövare finns det även uppgifter om vidtagna och planerade åtgärder för att förebygga olägenheter.

Att en avfallsplan ska innehåll uppgifter om deponier är ett krav från Naturvårdsverket.

Sopkärl