• Halmstads webbplatser

Förnybar energi

Strategiskt planeringsdokument

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

Halmstads kommun kompletterar nu översiktsplanen Framtidsplan 2050 med en plan för förnybar energi. Denna ska visa hur kommunen vill utveckla, använda och bevara mark- och vattenområden när exempelvis solenergiparker och större vindkraftverk planeras. Planen beräknas vara klar för att antas av kommunfullmäktige hösten 2025.

Förnybar energi i Framtidsplan 2050

När kommunen planerar hur mark- och vattenområden i Halmstads kommun ska användas är vår översiktsplan, Framtidsplan 2050, vägledande. Den ligger till grund exempelvis för beslut om detaljplaner och bygglov, och för andra myndigheters beslut om tillstånd enligt miljöbalken och liknande. Framtidsplan 2050 antogs i mars 2022.

I planen prioriteras fyra områden i kommunens östra delar för vindkraft. Det finns också generella riktlinjer om hur solenergi kan främjas och ett antal områden pekas ut som sådana där det behöver tas särskild hänsyn vid etablering av solenergianläggningar.

Behöver ett uppdaterat planeringsunderlag

Sedan Framtidsplan 2050 antogs har utvecklingen inom området förnybar energi gått mycket fort och översiktsplanen utgör inte längre det planeringsunderlag som kommunen behöver. Därför tar kommunen nu fram vad som kallas ett tematiskt tillägg till översiktsplanen, om förnybar energi.

  • Planen ska ge vägledning i väsentliga frågor som exempelvis lämpliga avstånd till bostäder och påverkan på landskapsbilden.
  • Planen ska visa avvägningar mellan de allmänna intressena förnybar energi och brukningsvärd jordbruksmark.

Exempel på utveckling inom sol och vind de senaste åren

Solenergi

Intresset för stora solcellsparker i Halmstads kommun har ökat markant. Under 2023 har ett tiotal ansökningar om parker på mellan 50 och 450 hektar lämnats in. Så gott som alla planeras att byggas på produktiv jordbruksmark.

Vindkraft

Översiktsplanen tar upp 150 meter höga vindkraftverk. De som byggs idag är ofta 240–300 meter, med betydligt större påverkan på landskapet än befintliga vindkraftverk.
Det har också blivit lönsamt med vindkraftsparker i havs, till följd av ett högre elpris. Större havsbaserade vindkraftsparker kan producera el i paritet med kärnkraftverk.

Infrastruktur

Stora elanläggningar kräver infrastruktur, som nya större elledningar i mark fram till stamnätet och lagring av el i större skala genom exempelvis batteriparker.

Kommunen ger inte tillstånd

Halmstads kommun ger inte tillstånd till stora energianläggningar. Sådana beslut fattas av Länsstyrelsen i Halland. Kommunens roll är att lämna yttrande om tänkta etableringar och då behövs det uppdaterade planeringsunderlag som nu tas fram.

Solenergi och vindkraft lyder under olika regelverk

Reglerna för att få tillstånd är olika för olika energislag. Vindkraftverk räknas som miljöfarlig verksamhet och behöver tillstånd enligt miljöbalken. En kommun har möjlighet att säga nej till vindkraftverk genom den vetorätt som miljöbalken ger.

När det gäller solcellsparker behövs samråd enligt miljöbalken. Flera solcellsföretag som vill etablera parker i Halland har dock frivilligt valt att pröva sin verksamhet som miljöfarlig verksamhet, vilket innebär en mer omfattande tillståndsprocess.

Bred kartläggning inleder arbetet

Planen för förnybar energi ska ge vägledning för flera olika energislag och infrastruktur som har stor påverkan på mark- och vattenområden. Förutom solenergi och vindkraft kan även annan energi bli aktuell.

Arbetet med planen inleds därför med en bred kartläggning av förnybara och hållbara energislag som påverkar mark och vatten: vattenkraft, biogas, vätgas, vågkraft med mera. Även infrastruktur som behövs för att ta tillvara den förnybara energin ska kartläggas, exempelvis batterilagring, elnätets kapacitet och nya ledningsdragningar.

Energislag och infrastruktur som har stor påverkan på mark och vatten kommer att tas med i planen för förnybar energi.

Tidsplan

Kommunstyrelsen beslutade att ta fram ett tematiskt tillägg till översiktsplanen, en plan för förnybar energi, den 10 oktober 2023. Arbetet med kartläggning av hållbara och förnybara energislag har startat.

Tidsplan

Steg i processen

Tidpunkt

Planuppdrag

10 oktober 2023

Samråd

Troligen efter sommaren 2024

Granskning

Inte beslutat

Antagande

Planen bedöms kunna bli antagen tredje kvartalet 2025.

Laga kraft

Cirka 3 veckor efter att protokollet med beslut om antagande har publicerats på kommunens anslagstavla, om inte beslutet överklagas.

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Vindkraft