Klimatsäkring av Halmstads centrum

Strategiskt planeringsdokument

Byggnation

 • Planering för byggnation
 • Byggnation pågår
 • Färdigt projekt

Halmstad står inför en stor utmaning. Om vi inte gör något kommer stora delar av vår stad, vid extrema väderhändelser, att ligga under vatten om 50 år. Kommunen har tagit reda på hur de förväntade vattennivåerna kommer att breda ut sig och gjort ett förslag på hur vi kan skydda centrala staden.

Picassoparken med skyddsbarriär inritad.

Filmen visar var och varför vi behöver skydda staden mot höga vattennivåer.

Översvämningar är ett problem för staden

Det finns en historik med översvämningar i framförallt de södra delarna av Halmstad, bland annat vid stormen Gudrun 2005 och stormen Gorm 2015. De uppmätta havsnivåerna under stormen Gorm, 2,31 meter över medelhavsvattennivån, är rekord i Sverige. Enligt SMHI finns det en lokal effekt som bidrar till en del högvattenhändelser, till exempel Halmstads läge i Laholmsbukten och vindriktning.

Risken för översvämningar i Halmstad är något som förväntas förvärras på grund av havsnivåhöjningen – en effekt av klimatförändringarna. Översvämningarna kommer att återkomma mer regelbundet i framtiden och nivåerna beräknas bli högre. Halmstad skulle kunna få extremnivåer på upp emot 3,61 meter år 2100, med stor översvämningsrisk som följd (SMHI, 2018).

Klimatskydd ska byggas längs Nissan

För att minska risken för översvämningar kommer kommunen att bygga olika typer av skydd längs med Nissans båda sidor, den planerade vägen på Söder och längs med Stålverksgatan åt öster. Kommunen kommer också att avsätta grönytor för skyfallsregn och värmedämpande vegetation.

Breda träbryggor i etapper.

Exempel på utformning av klimatskydd

Långa bänkar med vegetation längs en å.

Klimatskydden kan utformas så att de blir en del av kajpromenadens möblering.

Hur kommer skydden se ut?

I fördjupad översiktsplan för centrum finns strategier för höjder och utformning av skydden:

 • Klimatskyddet utformas med fördel så att det upplevs som en del av kajpromenadens möblering. Men även exempelvis tillgänglighet, gröna strukturer och sittplatser är viktigt i det kommande gestaltningsarbetet.
 • Översvämningsskyddet ska ligga innanför kajpromenaden av dels konstruktionsmässiga skäl, men även för att bibehålla känslan av vattenkontakt längs Nissan.
 • Det ska finnas ett antal öppningar och passager för att bibehålla tillgängligheten till vattnet.
 • Det krävs även ett flertal skyfallsöppningar längs med sträckan.
 • Klimatskyddet ska utredas som påbyggnadsbart eftersom vi i nuläget saknar beslut om vad som förväntas ske efter 2070.

Hantering av utformning och gestaltning av klimatskyddet kommer tydliggöras under planeringstiden. Detta kan ske genom till exempel genom ett gestaltningsprogram eller tävling om klimatskyddens utformning.

Breda bryggor i etage där människor kan sitta.

Exempel på hur klimatskydd längs Nissan kan utformas.

Tidsplan

Arbetet kommer ske i tre etapper där etapp 1 och 2 prioriteras och ska klara av ett högvatten år 2031. Se karta längre ner på sidan.

 • Etapp 1 består av kajskydd längs med Nissans båda sidor. Från planerad bro över Nissan i höjd med Söder, upp till Nissastrand på östra sidan och upp till Norre katts park på västra sidan. Planeringen är igång, men innan byggnationen kan starta behöver vi göra olika utredningar, översyn av detaljplaner samt vattendom. Vi ska även titta på hur skydden ska se ut. 2031 beräknas skydden vara klara.

  Nissastrand är redan klimatskyddat upp till en nivå på 3,5 meter över medelhavsnivån. Även delar av den nyare byggnationen på Söder är klimatskyddad idag.
 • Etapp 2 består av skydd längs med planerad väg på Söder och längs med Stålverksgatan öster om Nissan. Här ingår även reningsverket på Västra stranden. Tidsplanen för etapp 2 är osäker eftersom den är beroende av andra samhällsplaneringsprocesser. Planering beräknas påbörjas i samband med att planering av ny bro över Nissan startar.

 • Etapp 3 innebär ett skydd som ska hålla på längre sikt och är tänkt att vara på plats runt år 2070. Vad skyddet består av är ännu inte beslutat.

Budget – total kostnad är cirka 400 miljoner

Medel för projektering och byggnation av projektet finns beslutat i Planeringsdirektiv med budget 2022–2026, med start 2024.

Enligt tidiga beräkningar kommer klimatanpassningen av centrum att kosta drygt 400 miljoner kronor. Utöver det kommer Halmstads kommun att ansöka om medel för genomförande från nationellt håll och EU.

Uträkningen av kostnaden för klimatsäkringen kommer ifrån utredningen Översvämningssäkring av Halmstads centrum Konsekvensutredning, kostnadsberäkning och tidplan för skydd av Halmstads centrum som genomfördes av Sweco (2021). Kontakta kommunen om du är intresserad av utredningen.

Karta

 • Etapp 1 är de blå linjerna längs Nissan. Klart år 2031.
 • Etapp 2 är de orange. Går bland annat runt reningsverket.
 • Etapp 3 är ännu inte beslutad.
Karta över Halmstad. Etapp 1 är markerad längs Nissans båda sidor. Etapp 2 är längre ut och omfattar bland annat reningsverket.