• Halmstads webbplatser

Klimatsäkring av Halmstads centrum

Strategiskt planeringsdokument

Byggnation

 • Planering för byggnation
 • Byggnation pågår
 • Färdigt projekt

Halmstad står inför en stor utmaning. Om vi inte gör något kommer stora delar av vår stad, vid extrema väderhändelser, att ligga under vatten om 50 år. Kommunen har tagit reda på hur de förväntade vattennivåerna kommer att breda ut sig och gjort ett förslag på hur vi kan skydda centrala staden.

Skydda din fastighet mot översvämning

Nu kan du som är fastighetsägare intill Nissan söka bidrag tillsammans med kommunen för att skydda din fastighet mot översvämning!

Kommunen planerar att bygga översvämningsskydd i centrala Halmstad och ska söka pengar för detta hos Myndigheten för skydd och beredskap (MSB). Vi kommer att ansöka om pengar i fler omgångar under perioden 2024–2030. Den första ansökningen görs våren 2024. Du kan söka pengar ihop med kommunen.

Det är varje fastighetsägares ansvar att skydda sin fastighet.

Översvämningsskydden ska byggas

 • från Bastionen i Norre katts park till Amiralgatans förlängning mot Nissan
 • från Halmstads stadsbibliotek till Stålverksgatans förlängning mot Nissan.

Kontakta kommunens projekt Klimatsäkring av Halmstads centrum så berättar vi mer!

Picassoparken med skyddsbarriär inritad.

Filmen visar var och varför vi behöver skydda staden mot höga vattennivåer.

Översvämningar är ett problem för staden

Det finns en historik med översvämningar i framförallt de södra delarna av Halmstad, bland annat vid stormen Gudrun 2005 och stormen Gorm 2015. De uppmätta havsnivåerna under stormen Gorm, 2,31 meter över medelhavsvattennivån, är rekord i Sverige. Enligt SMHI finns det en lokal effekt som bidrar till en del högvattenhändelser, till exempel Halmstads läge i Laholmsbukten och vindriktning.

Risken för översvämningar i Halmstad är något som förväntas förvärras på grund av havsnivåhöjningen – en effekt av klimatförändringarna. Översvämningarna kommer att återkomma mer regelbundet i framtiden och nivåerna beräknas bli högre. Halmstad skulle kunna få extremnivåer på upp emot 3,61 meter år 2100, med stor översvämningsrisk som följd (SMHI, 2018).

Översvämningsskydd ska byggas längs Nissan

För att minska risken för översvämningar kommer kommunen att bygga olika typer av skydd längs med Nissans båda sidor, den planerade vägen på Söder och längs med Stålverksgatan åt öster. Kommunen kommer också att avsätta grönytor för skyfallsregn och värmedämpande vegetation.

Breda träbryggor i etapper.

Exempel på utformning av klimatskydd

Långa bänkar med vegetation längs en å.

Klimatskydden kan utformas så att de blir en del av kajpromenadens möblering.

Hur kommer skydden se ut?

I fördjupad översiktsplan för centrum finns strategier för höjder och utformning av skydden:

 • Ett översvämningsskydd utformas med fördel så att det upplevs som en del av kajpromenadens möblering. Men även exempelvis tillgänglighet, gröna strukturer och sittplatser är viktigt när skydden utformas.
 • Översvämningsskyddet ska ligga innanför kajpromenaden, dels av konstruktionsmässiga skäl, dels för att bibehålla känslan av vattenkontakt längs Nissan.
 • Det ska finnas ett antal öppningar och passager som garanterar tillgängligheten till vattnet.
 • Det krävs även ett flertal skyfallsöppningar längs med sträckan.
 • Inför arbetet med utformningen ska kommunen utreda möjligheten att bygga på översvämningsskydden eftersom vi i nuläget saknar beslut om vad som förväntas ske efter 2070.
Breda bryggor i etage där människor kan sitta.

Exempel på hur klimatskydd längs Nissan kan utformas.

Tidsplan

Arbetet kommer ske i tre etapper där etapp 1 och 2 prioriteras och ska klara av ett högvatten år 2031. Se karta längre ner på sidan.

 • Etapp 1 består av kajskydd längs med Nissans båda sidor. Från planerad bro över Nissan i höjd med Söder, upp till Nissastrand på östra sidan och upp till Norre katts park på västra sidan. Planeringen är igång, men innan byggarbetet kan starta behöver vi göra olika utredningar, se över detaljplaner och vattendom. Vi ska även titta på hur skydden ska se ut. 2031 beräknas skydden vara klara.

  Nissastrand är redan översvämningsskyddat upp till en nivå på 3,5 meter över medelhavsnivån. Även delar av den nyare byggnationen på Söder är översvämningsskyddade idag.
 • Etapp 2 består av skydd längs med den planerade vägen på Söder och längs med Stålverksgatan öster om Nissan. Här ingår även reningsverket på Västra stranden. Tidsplanen för etapp 2 är osäker eftersom den är beroende av andra samhällsplaneringsprocesser. Planeringen beräknas starta i samband med att planeringen av ny bro över Nissan startar.

 • Etapp 3 innebär ett skydd som ska hålla på längre sikt och är tänkt att vara på plats runt år 2070. Vad skyddet består av är ännu inte beslutat.

Budget – total kostnad är cirka 400 miljoner

I Planeringsdirektiv med budget 2022–2026, med start 2024, finns pengar avsatta för projektering och byggnation.

Enligt tidiga beräkningar kommer klimatanpassningen av centrum att kosta drygt 400 miljoner kronor. Utöver det kommer Halmstads kommun att ansöka om medel för genomförande från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och från EU.

Uträkningen av kostnaden för klimatsäkringen kommer ifrån utredningen Översvämningssäkring av Halmstads centrum Konsekvensutredning, kostnadsberäkning och tidplan för skydd av Halmstads centrum som genomfördes av Sweco (2021). Kontakta kommunen om du är intresserad av utredningen.

Karta

 • Etapp 1 är de blå linjerna längs Nissan. Klart år 2031.
 • Etapp 2 är de orange. Går bland annat runt reningsverket.
 • Etapp 3 är ännu inte beslutad.
Karta över Halmstad. Etapp 1 är markerad längs Nissans båda sidor. Etapp 2 är längre ut och omfattar bland annat reningsverket.