• Halmstads webbplatser

Förskola på Vallås

Visan 1, del av Vallås 1:1

Detaljplan, Mycket högprioriterat

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

Vallgårdens förskola brann ner 2020. Inför återuppbyggnaden vill man se över möjligheten att göra den större och mer ändamålsenlig med fyra avdelningar.

Planuppdraget i korthet

Förskolan Vallgården brann ner i april 2020. När den nu ska återuppföras önskar barn- och ungdomsförvaltningen att de tidigare tre avdelningarna ersätts av en ny förskola med fyra avdelningar.

Syftet är att få en så ändamålsenlig förskola som möjligt utifrån dagens krav och kunna öka antalet förskoleavdelningar i Vallås permanent.

Det har skett ett generationsskifte på östra Vallås och därmed behövs det fler förskoleplatser än tidigare.

Genom att låta detaljplanen även innefatta närliggande parkmark kan man göra en större utemiljö så att fyra avdelningar får plats.

I planarbetet kommer man bland annat titta på trafiklösning, förekomst av fornlämningar och buller.

Målet är att förskolan ska vara klar 2028, när det tillfälliga bygglovet för förskolan på Nordalavägen går ut.

Förskoletomten ligger i östra Vallås.

Förskoletomten finns på Vallås vid den röda cirkeln.

Förslag på planområde är inringat med gult.

Tidsplan

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade att ge planuppdrag den 13 februari 2024. Det innebär att kommunen har fått ett uppdrag att ta fram ett förslag på ny detaljplan.

Tidsplan

Steg i processen

Tidpunkt

Planuppdrag

13 januari 2024

Samråd

Ej beslutat

Granskning

Ej beslutat

Antagande

Första kvartalet 2026

Laga kraft

Cirka 3 veckor efter att protokollet med antagandebeslutet har publicerats på kommunens anslagstavla, om inte beslutet överklagas.

Färdigbyggd förskola

2028

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Karta över området