• Halmstads webbplatser

Förskola, skolparkering och bostäder på Vallås

Vallonen 2 och del av Vallås 1:1

Detaljplan, Mycket högprioriterat

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

Den nya detaljplanen möjliggör byggnation av en förskola, en parkering samt bostäder nordväst om Vallåsskolan.

Detaljplanen i korthet

Huvudsyftet med detaljplanen är dels att möta det ökade behovet av förskolor, dels en utökning av skolan som finns på Vallås. Det framtagna förslaget har tagit utgångspunkt från flera invånardialoger och utredningar.

Parkering

Detaljplanens södra del planläggs för parkering till Vallåsskolan. Skolan har idag ingen egen parkering och har aldrig haft det. Denna detaljplan avser lösa detta problem. Parkeringsbehovet är beräknat utifrån en planerad skolutbyggnad.

Bostäder

Mellersta delen av planområdet planläggs för bostäder. Avsikten är att öka tryggheten i området, framförallt vid busshållplatsen, genom att området blir befolkat hela dygnet. Byggrätten tillåter hus i tre våningar på en mindre yta eller två våningar på en större yta.

Förskola

Norra delen planläggs för en förskola. Storleken är anpassad för en förskola med åtta avdelningar. Då får ett hus i två plan med tillhörande utemiljö plats. Den nya förskolan kommer att ersätta den mindre paviljongförskolan med tre avdelningar som idag finns i planområdets södra del.

Karta där området är markerat.

Tidsplan

Detaljplanen har varit ute på samråd och granskning. Den vann laga kraft den 7 februari 2020.

Tidsplan

Steg i processen

Tidpunkt

Laga kraft för detaljplanen

7 februari 2020

Gata, etapp 1
Byggnation av detaljplanens gata, längs med Tynavägen.

Hösten 2022

Markanvisningstävling

Området för bostäder ska markanvisas genom markanvisningstävling under 2023.

Gata, etapp 2

Byggnation av detaljplanens gata, vid bostäder längs med Nyvången.

Arbetet projekteras när det finns en tilldelad exploatör för bostäderna som ska byggas.

Byggnation förskola

-

Byggnation parkering

-

Byggnation bostäder

-

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Karta med dokument

Du hittar plankarta och planbeskrivning genom att klicka på det markerade området i kartan. Välj "Användningsbestämmelser" och sedan "Plankarta, bestämmelser och handlingar (pdf)".