Utbyggnad av Jutagårds förskola

Eketånga 3:230 med flera, OSf11

Detaljplan, Vilande

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

Detaljplanen ska möjliggöra fler förskoleavdelningar på Jutagårds förskola i Söndrum. Detaljplanearbetet är vilande utifrån önskemål från exploatör och verksamhet.

Jutagårds förskola i Söndrum.

Jutagårds förskola har i dag två avdelningar.

Planförslaget i korthet

Kommunen vill utöka Jutagårds förskola i Söndrum från två till fyra avdelningar. Förslaget innebär att cirka 1 710 kvadratmeter mark, som i dag är planlagd som allmän plats, park, istället planläggs för förskola, samlingslokaler och kontor.

Byggnaden får uppföras i två våningar.

Tidsplan

Detaljplanearbetet är vilande utifrån önskemål från exploatör och verksamhet.

Tidsplan

Steg i processen

Tidpunkt

Planuppdrag

Fjärde kvartalet 2016

Samråd

25 september–6 november 2017

Granskning

Ej beslutat

Antagande

Planen bedöms kunna antas fjärde kvartalet 2024.

Laga kraft

Cirka 4 veckor efter antagande om inte beslutet överklagas.

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Karta över planområdet

Området heter OSf11 i kartan.