• Halmstads webbplatser

Bostäder och utveckling av Trönninge centrum

Trönninge 11:130 med flera, TC1

Detaljplan, Högprioriterat

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

I Trönninge centrum finns planer på att bygga cirka 80 nya bostäder i flerbostadshus med fyra till fem våningar. I bottenplan planeras för centrumverksamhet. I planen ingår även allmän platsmark.

Planuppdraget i korthet

I Trönninge centrum vill en sökande bygga flerbostadshus med fyra till fem våningar. Det strider mot gällande detaljplan främst vad det gäller markanvändning, antalet våningar och byggnadshöjd. Därför behöver planen ändras för att byggnationen ska kunna genomföras.

Eftersom fastigheten ligger i det område som är utpekat som centrumnod i översiktsplanen Framtidsplan 2050 vill kommunen pröva bostadsändamål med centrumändamål i bottenvåningen.

Tre grovt skissade byggnader med flera våningar. Runt husen är det grönområde. Tre avlånga lägre byggnader syns också på bilden.

Utdrag från sökandens ansökan om planbesked.

En del av Trönninge centrumstråk

Trönninge är ett område som växer och beräknas ha en kraftig befolkningsökning till år 2050. Det pågår flera olika, parallella projekt samtidigt inom orten och en strukturbild har tagits fram för att ge en gemensam målbild för alla dessa olika projekt.

Tidsplan

Tidsplan

Steg i processen

Tidpunkt

Planuppdrag

Juni 2021

Samråd

Tredje kvartalet 2024

Granskning

Ej beslutat

Antagande

Andra kvartalet 2025

Laga kraft

Cirka 3 veckor efter att protokollet med antagandebeslutet har publicerats på kommunens anslagstavla, om inte beslutet överklagas.

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Karta över området

Flygbild över området.

Förslag på planens avgränsning. Denna kan ändras under planarbetet.

Området heter TC1 i kartan kartan här nedanför.