Kattegatt­området

H31Ö

Strategiskt planeringsdokument

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

Kommunen har påbörjat ett arbete för att utreda var det är lämpligt och möjligt att bygga i Kattegattområdet i centrala Halmstad. En vägledande övergripande strukturplan ska tas fram och beräknas vara klar till hösten 2023.

Planområdet är inringat med rött. Gränserna för planområdet är preliminära. På bilden syns även den mark som är reserverad och utreds för en nya gata med bro över Nissan (streckad blå mark).

Strukturplan ska ge vägledning

Stora delar av Kattegattområdet, söder om Kattegattgymnasiet i centrala Halmstad, utnyttjas idag inte för kommunala ändamål. Kommunen utreder nu områdets geografiska potential och tar fram en omfattande strukturplan.

I strukturplanen undersöks var det är lämpligt och möjligt att bygga en ny skola, bostäder, grönytor, förskolor och en ny gata med koppling till ny bro över Nissan.

Strukturplanen ska också undersöka hur området lämpligast ansluter till resterande Halmstad och redovisa vilka grönområden som är särskilt viktiga för platsens dagvatten- och skyfallshanteringen.

En strukturplan är ett vägledande underlag och stöd vid framtida planläggning. Den är inte juridiskt bindande. Om byggnation av området blir verklighet kommer allmänhet och sakägare att få tycka till i ett senare skede.

Tidsplan

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott gav den 16 augusti 2022 kommunledningsförvaltingen i uppdrag att utreda var det är lämpligt och möjligt att bygga i kattegattområdet.

Tidsplan

Steg i processen

Tidpunkt

Uppdrag strukturplan

16 augusti 2022

Färdig strukturplan

Tredje kvartalet 2023

Planuppdrag detaljplan

Ej beslutat

Samråd

Ej beslutat

Granskning

Ej beslutat

Antagande

Ej beslutat

Laga kraft

Cirka 3 veckor efter att protokollet med antagandebeslutet har publicerats på kommunens anslagstavla, om inte beslutet överklagas.

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Karta över området

Strukturplanen ska omfatta Kattegattområdet, vilket pekas ut som ”H31” i samrådsförslaget av Fördjupad översiktsplan för Halmstads centrum. Området begränsas av klimat- och vägreservatet i sydväst, Skepparegatan i öster och Slottsjordsvägen i norr.