• Halmstads webbplatser

Kattegatt­området

H31Ö

Strategiskt planeringsdokument

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

Kommunen har påbörjat ett arbete för att utreda var det är lämpligt och möjligt att bygga i Kattegattområdet i centrala Halmstad. En vägledande övergripande strukturplan ska tas fram och beräknas vara klar under hösten 2024.

Planområdet är inringat med rött. Gränserna för planområdet är preliminära. På bilden syns även den mark som är reserverad och utreds för en nya gata med bro över Nissan (streckad blå mark).

Strukturplan ska ge vägledning

Stora delar av Kattegattområdet, söder om Kattegattgymnasiet i centrala Halmstad, utnyttjas idag inte för kommunala ändamål. Kommunen utreder nu områdets geografiska potential och tar fram en strukturplan.

  • I området som sträcker sig från Skepparegatan mot Alevallen planeras för 850 nya bostäder, i första hand för flerbostadshus som är mellan fyra och sex våningar högar.
  • Planen möjliggör också för grundskolan Söderskolan och förskola. I området finns redan Kattegattgymnasiet.
  • Området ligger lågt och en exploatering förutsätter att Söder klimatsäkras mot översvämningar.
  • När området planeras i detalj ska stor vikt ska läggas vid att skapa trygga och trevliga förbindelser för gång- och cykel mellan området och västra stranden och Alets naturreservat. Det gäller även mellan området och centrum.

I strukturplanen undersöks också var en ny gata kan placeras med koppling till ny bro över Nissan.

En strukturplan är ett vägledande underlag och stöd vid framtida planläggning. Den är inte juridiskt bindande. Om byggnation av området blir verklighet kommer allmänhet och sakägare att få tycka till i ett senare skede.

Tidsplan

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott gav den 16 augusti 2022 kommunledningsförvaltingen i uppdrag att utreda var det är lämpligt och möjligt att bygga i kattegattområdet.

Tidsplan

Steg i processen

Tidpunkt

Uppdrag strukturplan

16 augusti 2022

Färdig strukturplan

Tredje kvartalet 2024

Planuppdrag detaljplan

Ej beslutat

Samråd

Ej beslutat

Granskning

Ej beslutat

Antagande

Ej beslutat

Laga kraft

Cirka 3 veckor efter att protokollet med antagandebeslutet har publicerats på kommunens anslagstavla, om inte beslutet överklagas.

Byggstart

I utbyggnadsplanen är planerad byggstart 2031–2035

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Karta över området

Strukturplanen ska omfatta Kattegattområdet, vilket pekas ut som ”H31” i Fördjupad översiktsplan för Halmstads centrum. Området begränsas av klimat- och vägreservatet i sydväst, Skepparegatan i öster och Slottsjordsvägen i norr.