Halmstads sjukhusområde

Ekan 15, del av Ekorren 4 med flera, OSf1

Detaljplan, Mycket högprioriterat

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

Region Halland vill på ett bättre sätt kunna utnyttja fastigheten som ligger vid sjukhusområdet i Halmstad. Uppdraget innebär att ta fram en ny detaljplan som ger utökade möjligheter för regionen att utveckla området.

Planuppdraget i korthet

I den nuvarande detaljplanen för fastigheten Ekorren 4, som ligger på Vapnöhöjden, finns begränsningar i exempelvis bygghöjd och i hur mycket mark som får byggas. Region Halland vill kunna nyttja fastigheten på ett bättre sätt för att kunna trygga en långsiktig utveckling av Hallands sjukhus Halmstad.

Förutom Ekorren 4 omfattas också Ekorren 5 med flera, där Nymansgatan och kommunens parkering finns, av detaljplanearbetet där vård, kontor, parkering och gata ska prövas.

Tidsplan

Detaljplanens tidplan har försenats på grund av fördjupade studier kring bebyggelsens höjder och exploateringsgrad. Planen är på väg mot samråd. 

Tidsplan

Steg i processen

Tidpunkt

Planbesked

3 november 2015

Samråd

Ej beslutat

Granskning

Ej beslutat

Antagande

Planen bedöms kunna bli antagen under första kvartalet 2024.

Laga kraft

Cirka 3 veckor efter att protokollet med antagandebeslutet har publicerats på kommunens anslagstavla, om inte beslutet överklagas.

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Karta över planområdet

Området heter OSf1 i kartan.