• Halmstads webbplatser

Halmstads sjukhusområde

Del av Ekan 15, del av Ekorren 4 med flera, OSf1

Detaljplan, Mycket högprioriterat

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

Region Halland vill på ett bättre sätt kunna utnyttja fastigheterna som ligger vid sjukhusområdet i Halmstad. Uppdraget innebär att ta fram en ny detaljplan som ger utökade möjligheter för regionen att utveckla området under de kommande 30 åren.

Erik Dahlsbergsgatan med villor på båda sidor och en fiktiv sjukhusbyggnad som sticken upp mellan husen.

En möjlig framtida vy från Erik Dahlsbergsgatan, mot nordväst.

Planuppdraget i korthet

I de nuvarande detaljplanerna för sjukhusområdet finns begränsningar i exempelvis bygghöjd och i hur mycket mark som får bebyggas.

Byggnaderna är från varierande tidsepoker. Många av dem är över 30–50 år gamla och har uppnått sin tekniska livslängd. Region Halland vill kunna nyttja fastigheterna på ett bättre sätt för att kunna säkerställa en långsiktig utveckling av Hallands sjukhus Halmstad.

Aktuella fastigheter

Förutom Ekorren 4 omfattas också Ekorren 5 med flera, där Nymansgatan och kommunens parkering finns. Här ska vård, kontor, parkering och gata ska prövas. Under arbetets gång har även större delen av Ekan 15 tillkommit, där nuvarande sjukhusbyggnader ligger.

Utveckling under de kommande 30 åren

Utvecklingen av sjukhusområdet är tänkt att ske gradvis under 30 år. För att möjliggöra och säkerställa en långsiktig utveckling av samhällsviktig verksamhet av lokal och regional betydelse, är byggrätten i förslaget generös både på höjden och bredden.

Den byggrätt som den förslagna detaljplanen medger kommer dock troligen inte att utnyttjas fullt ut.

Trafik

Planförslaget innebär vid full exploatering trafikflöden som kräver trafiksäkerhetsåtgärder främst längs Fogdegatan och i korsningen med Magnus Stenbocks väg. Även kapacitetshöjande åtgärder i korsningarna med Norra infartsleden och Järnvägsleden kommer att behövas.

Anpassning till kulturvärden, övrig bebyggelse och vattenskyddsområde

Kulturmiljövärden inom planområdet tas tillvara bland annat genom varsamhetsbestämmelser och bestämmelse om rivningsförbud i förslaget. Planförslaget ämnar även att dels anpassa ny bebyggelse till stadens siluett och omkringliggande lägre bebyggelse, dels i den mån det är möjligt ta hänsyn till vattenskyddsområde.

Illustrationskartor

Visualiseringar

Här kan du se möjlig utveckling om 30 år, jämfört med hur området ser ut i dag.

Tidsplan

Kommunen har tagit fram ett förslag till ändring av detaljplan. Under samrådet samlade vi in ytterligare information, förslag och synpunkter som vi kan väga in i vårt vidare arbete.

Tidsplan

Steg i processen

Tidpunkt

Planbesked

3 november 2015

Samråd

29 maj–30 juni 2023

Granskning

Ej beslutat

Antagande

Planen bedöms kunna bli antagen under första kvartalet 2025.

Laga kraft

Cirka 3 veckor efter att protokollet med antagandebeslutet har publicerats på kommunens anslagstavla, om inte beslutet överklagas.

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Dokument

Karta över planområdet

Området heter OSf1 i kartan.