Bostadsområde i Fyllinge – Fjärde kvadranten

Del av Fyllinge 20:393

Detaljplan

Byggnation

  • Planering för byggnation
  • Byggnation pågår
  • Färdigt projekt

Området Fjärde kvadranten i Fyllinge byggs i två etapper. Bebyggelsen blir blandad med villor, flerbostadshus, radhus och parhus.

Det här är Fjärde kvadranten

Den nya delen av Fjärde kvadranten kommer att vara granne med både öppet jordbrukslandskap och de tre bostadsområdena Klacken, Åkerslätt och Gyllebolet. Bebyggelsen är småskalig i 1–4 våningar med en blandning av olika hustyper inom kvarteren. Flerbostadshusen i fyra våningar placeras längs lokalgatan och vid torget som utgör en förlängning av Fyllinge centrum. Kvarterens inre är i mindre skala med småhus i högst 2 till 2,5 våningar.

En lugn miljö på de gåendes villkor

Området har planerats för att underlätta hållbart resande där fotgängare och cyklister prioriteras först, därefter kollektivtrafik och sist bilar. Genom kvarteren löper gårdsgator som mynnar i mindre öppna platser, där trafiken sker på fotgängarnas villkor. Tillsammans med en central park och ett grönstråk, ska de utgöra ett nätverk av offentliga rum av varierande storlek och karaktär. Parkering samlas på gemensamma parkeringsplatser för majoriteten av bostäderna. Därigenom minskas trafiken på gårdsgatorna och en lugn miljö uppnås i kvarterens inre.

Torg, samhällsservice och verksamheter

Vid den befintliga parken i mitten av Fyllinge skapas ett torg med väderskyddad busshållplats. I anslutning till torget finns det plats för ett äldreboende i högst fyra våningar, med entré mot torget. På motsatt sida torget möjliggörs för flerbostadshus i tre våningar.

För både äldreboendet och flerbostadshuset som gränsar till torget skapas möjlighet till verksamheter i bottenvåningen, som restauranger, caféer och mindre butiker. I den befintliga parken, intill det föreslagna torget, placeras en förskoletomt dimensionerad för sex avdelningar.

Etapp 2 förbereds

Etapp 1 är klar, med bostäder, lekplats och två små torg. Kommunen har nu förberett för tio nya bostadskvarter och 35 villatomter i etapp 2 genom att schakta ur och skapa infrastruktur i nästa del av området.

Kommunen har haft en markanvisningstävling och har skrivit avtal med fyra av företagen som lämnade in anbud om att bygga bostäder. Villatomterna kommer att släppas i den kommunala tomtkön under 4 april 2023.

Företagen som vann markanvisningstävlingen

De företag som kommunen har tecknat markanvisningavtal och ska bygga bostäder tillsammans med är:

Avtal
Delområdes­nummerFöretagBostäder
1 och 2Skeppsviken Bygg & Fastighet ABCirka 112 lägenheter
3FB Bostad ABParhus och radhus med cirka 18 bostäder
4Riksbyggen ekonomisk föreningUpp till 26 parhus och radhus
5Lernacken Fastigheter ABRadhus och parhus med cirka 27 bostäder

Karta över delområden

Karta över de olika delområdena

Visualiseringar

Bilderna i bildspelet visar förslag på hur byggnaderna i Fjärde kvadranten skulle kunna se ut.

Karta över området med fastighetsgränser

Karta med dokument

Du hittar plankarta och planbeskrivning genom att klicka på området i kartan.