• Halmstads webbplatser

Bostadsområde i Fyllinge – Fjärde kvadranten

Del av Fyllinge 20:393

Detaljplan

Byggnation

  • Planering för byggnation
  • Byggnation pågår
  • Färdigt projekt

Området Fjärde kvadranten i Fyllinge byggs i två etapper. Bebyggelsen blir blandad med villor, flerbostadshus, radhus och parhus.

35 tomter till försäljning i kommunens tomtkö

Kommunen har förberett för tio nya bostadskvarter i Fyllinge. Här finns 35 villatomter till salu i tomtkön.

För att kunna köpa en tomt behöver du stå i kommunens tomtkö. Den som har bäst placering i tomtkön får välja tomt först.

Ansökan är öppen så länge det finns tomter kvar.

Lediga tomter i Fyllinge – Fjärde kvadranten

Det här är Fjärde kvadranten

Fjärde kvadranten är granne med både öppet jordbrukslandskap och de tre bostadsområdena Klacken, Åkerslätt och Gyllebolet. Bebyggelsen är småskalig i 1–4 våningar med en blandning av olika hustyper inom kvarteren. Flerbostadshusen i fyra våningar placeras längs lokalgatan och vid torget som utgör en förlängning av Fyllinge centrum. Kvarterens inre är i mindre skala med småhus och radhus.

En lugn miljö på de gåendes villkor

Området har planerats för att underlätta hållbart resande där fotgängare och cyklister prioriteras först, därefter kollektivtrafik och sist bilar. Den som väljer att gå, cykla eller åka kollektivt får en genväg in mot centrala Halmstad medan den som väljer att köra bil får ta en lite längre väg runt området.

Genom kvarteren löper gårdsgator som mynnar i mindre öppna platser, där trafiken sker på fotgängarnas villkor. Tillsammans med en central park och ett grönstråk, ska de utgöra ett nätverk av offentliga rum av varierande storlek och karaktär.

Parkering samlas på gemensamma parkeringsplatser för majoriteten av bostäderna. Därigenom minskas trafiken på gårdsgatorna och en lugn miljö uppnås i kvarterens inre.

Torg, samhällsservice och verksamheter

Vid den befintliga parken i mitten av Fyllinge skapas ett torg med väderskyddad busshållplats. I anslutning till torget finns det plats för ett äldreboende i högst fyra våningar, med entré mot torget.

På motsatt sida torget möjliggörs för flerbostadshus i tre våningar. I den befintliga parken, intill det föreslagna torget, placeras en förskoletomt dimensionerad för sex avdelningar.

Karta över området med lediga tomter

Karta med dokument

Du hittar plankarta och planbeskrivning genom att klicka på det färgade området i kartan.

Markanvisning

Kommunen har haft en markanvisningstävling och har skrivit avtal med fyra av företagen som lämnade in anbud om att bygga bostäder.

Företagen som vann markanvisningstävlingen

De företag som kommunen har tecknat markanvisningavtal och ska bygga bostäder tillsammans med är:

Avtal
Delområdes­nummerFöretagBostäder
1 och 2Skeppsviken Bygg & Fastighet ABCirka 112 lägenheter
3FB Bostad ABParhus och radhus med cirka 18 bostäder
4Riksbyggen ekonomisk föreningUpp till 26 parhus och radhus
5Lernacken Fastigheter ABRadhus och parhus med cirka 27 bostäder

Karta över delområden

Karta över de olika delområdena

Visualiseringar

Bilderna i bildspelet visar förslag på hur byggnaderna i Fjärde kvadranten skulle kunna se ut.

Inritade hus på en flygbild. I ytterkanterna är husen lägre, mot mitten är de upp mot fyra våningar.

Visionsbild över fjärde Kvadranten.