• Halmstads webbplatser

Bostäder och verksamheter i Oskarströms centrum – Jutan

Koltrasten 3 (tidigare Oskarström 3:84), O4

Detaljplan, Normalprioriterat

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

I det kulturhistoriskt spännande området vid Jutan i centrala Oskarström planeras för flerabostadshus med centrumverksamhet i bottenvåningen.

Planförslaget i korthet

Det nya bostadsområdet ligger mellan Bruksgatan och Allégatan. I norr ligger jutefabrikens industriområde och söder om området korsar Brogatan orten och över Nissan.

Området är ungefär 14 500 kvadratmeter stort. Planförslaget tillåter en total byggnadsarea på cirka 3250 kvadratmeter.

Planen möjliggör för sex flerbostadshus i fyra våningar. Byggnaderna bedöms inte påverka stadssiluetten och siktlinjen mot kyrkan negativt eftersom platsen gör att de får en naturlig inramning av området terräng och vegetation.

Förutom bostäder planeras också för en del handel, service och kontor i markplan.

Sex flervåningshus med fyra våningar. Många träd omger husen.

Illustrationsvy från Söder.

Historiskt intressant område

Området vid Jutan var ett av de första områden som byggdes i Oskarström. Det ligger inom kulturmiljöområde och förtätningen ska därför ta hänsyn till detta och anpassas till befintlig miljö. Området är idag bebyggt med arbetarbostäder i en till två och en halv våning uppförda i rött tegel, med naturstensgrunder och plåttak.

Omarbetat förslag sedan samrådet

Tidigare industrier på platsen gör att det finns den del markföroreningar att ta hänsyn till, vilket påverkat utformningen av området.

Förslaget har omdisponerats sedan samrådet och fått en annan utformning som också är mer anpassad till den befintliga kulturmiljön i området. Byggnaderna har placerats nedanför höjden och tar stöd i bakomliggande vegetation och höjdrygg.

Bebyggelsen har anpassats till befintlig kulturmiljö genom placering, proportioner och materialval med tydligare utformningsbestämmelser och placering av byggnaderna. Huvudsakligt fasadmaterial ska vara av tegel och sadeltak ska utgöras av plåt.

Byggnaderna har brutits upp i mindre volymer med nättare proportioner och har flyttats bort från föroreningsplymen i den södra delen av planområdet. Här föreslås istället markparkering som även ska fungera som en skyfallsyta.

Sex flervåningshus med fyra våningar. Många träd omger husen.

Illustrationsvy från norr.

Infart från Jutans väg

Tillfart till området föreslås ifrån Jutans väg i söder och en gång- och cykelväg föreslås utmed Allégatan. Den befintliga lindallén utmed Allégatan som ger området en viktig karaktär kommer att bevaras.

Tidsplan

Efter samrådet gjordes fler utredningar och förslaget justerades inför granskning. Nu sammanställs synpunkterna från granskningen. De bemöts sedan i ett granskningsutlåtande och därefter kan detaljplanen antas av kommunfullmäktige.

Tidsplan
Steg i processenTidpunkt
Planuppdrag11 juli 2019
Samråd17 februari–17 mars 2021
Granskning30 oktober–30 november 2023
AntagandeFörsta kvartalet 2024
Laga kraftCirka 3 veckor efter att protokollet med antagandebeslutet har publicerats på kommunens anslagstavla, om inte beslutet överklagas.

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Dokument

Utredningar

Karta över planområdet

Området är markerat "O4" i kartan.