• Halmstads webbplatser

Bostadsområde norr om Kärlekens skola

Halmstad 7:49 och 7:58 med flera, H13b

Detaljplan, Högprioriterat

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

Detaljplanen är en del av den nya stadsdelen Björkeslätt.

Planförslaget i korthet

Syftet med detaljplanen är att pröva markens lämplighet för centrumverksamhet, vård, skola och bostäder med tillhörande gator och grönytor. Den nya stadsdelen ska bli så hållbar som möjligt med särskilt fokus på vattenfrågor. Kommunen kommer därför att ta fram ett hållbarhetsprogram för området.

Detaljplanen är en del av det kommande bostadsområdet Björkeslätt.

Flygfoto över området

Tidsplan

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade att ge planuppdrag den 27 september 2022. Det innebär att kommunen fått ett uppdrag att ta fram ett förslag på ny detaljplan.

Tidsplan
Steg i processenTidpunkt
Planuppdrag27 september 2022
SamrådEj beslutat
GranskningEj beslutat
AntagandeBeräknas kunna bli antagen under fjärde kvartalet 2025.
Laga kraftCirka 3 veckor efter att protokollet med antagandebeslutet har publicerats på kommunens anslagstavla, om inte beslutet överklagas.

Karta

Området heter "H13B" i kartan.