• Halmstads webbplatser

Utökning av Kistinge industriområde södra

Del av fastigheten Fyllinge 20:393 med flera, V4

Detaljplan, Högprioriterat

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

Det är stor efterfrågan på industri- och verksamhetsmark i Halmstad. Detaljplanen syftar till att utöka Kistinge industriområde i söder med mer industrimark. Målet är att kunna etablera verksamheter som inte kan finnas i blandad stadsbebyggelse. Planen möjliggör även ombyggnad av trevägskorsningen och infarten till norra Trönninge från väg 15 och säkerställer promenadstråk som kopplar samman Trönninge med Stjärnarpsskogen.

Planuppdraget i korthet

Det råder stor efterfrågan på industri- och verksamhetsmark och tillgången är begränsad. Med planen utökas Kistinge industriområde söderut. Detaljplanen skapar möjlighet framförallt för störande verksamheter som inte kan finnas i blandad stadsbebyggelse. Syftet är också att säkra att befintliga verksamheter inom planområdet kan fortsätta sin användning.

Flygfoto över området

Trafik

Ett annat syfte är att möjliggöra uppförandet av en bra trafiklösning för alla trafikslag vid korsningen väg 15, Trönningevägen (infarten till norra Trönninge).

Planområdet har gång- och cykelavstånd till bostäder samt koppling till kollektivtrafikstråk och på längre sikt koppling till framtida tågstation i Trönninge (Markarydsbanan). Området har ett mycket bra strategiskt läge med närhet till trafikförbindelser, vilket ger möjlighet till effektiva godstransporter. Planen möjliggör att dagens trevägskorsning till Trönninge (norra infarten) kan byggas om för att säkerställa en god trafiksäkerhet. En separat gång- och cykelväg under väg 15 planeras som ansluter till Kistinge industriområde samt Stjärnarpskogen. Det ges även plats för nya busshållplatser.

Ett promenadstråk som kopplar samman Trönninge med Stjärnarpsskogen längs den södra gränsen av planområdet säkerställs. Goda gång- och cykelkopplingar till omgivande cykelvägnät ska byggas ut.

Bebyggelse

Området består idag av jordbruksmark och kommunen planerar att använda marken så effektivt som möjligt. Det görs främst genom att tillåta en något högre exploateringsgrad än man tidigare tillåtit i närområdet. Bebyggelsen ska vara något lägre och ha en mindre störande karaktär mot jordbrukslandskapet i söder och boende väster om området (Trönninge).

Dagvatten och natur

För att inte dagvattnet från planområdet ska påverka Trönningeån och Fylleån negativt ska två större fördröjningsmagasin med rening av dagvatten uppföras. Fördröjningsmagasinen ska utformas så att de har liknande kvaliteter som märgelhålor har för att kompensera för de som tas bort i och med planen. Utöver detta ska ett naturområde behållas.

Med planen säkerställer man även en koppling mellan Trönninge och Stjärnarpskogen. Här ska en damm och växter finnas för att möta odlingslandskapet söder om planområdet.

Planområdet som det ser ut idag, sett från söder.

Tidsplan

Detaljplanen har varit ute på samråd. Nu sammanställer och bemöter kommunen inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse och gör justeringar i planförslaget, som sedan ställs ut på granskning. Bland annat görs komplettering av utredningar kring PFAS, naturinventering och komplettering av trafikutredning.

Tidsplan

Steg i processen

Tidpunkt

Planuppdrag

24 januari 2017. Den 30 april 2019 utökades planuppdraget.

Samråd

16 mars–27 april 2022 med digitalt samrådsmöte 6 april

Granskning

Ej beslutat

Antagning

Planen bedöms kunna bli antagen fjärde kvartalet 2024.

Laga kraft

Cirka 3 veckor efter att protokollet med antagandebeslutet har publicerats på kommunens anslagstavla, om inte beslutet överklagas.

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Dokument

Karta över planområdet

Illustrationskarta