• Halmstads webbplatser

Skola i Harplinge

Lyngåkra 3:140, 3:136 och 3:13, HAR1, SU17

Detaljplan, Mycket högprioriterat

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

Det finns behov av en ny skola för årskurs 4–9 i området runt Haverdal och Harplinge. Därför tas nu en ny detaljplan fram som ska möjliggöra för en ny grundskola öster om nuvarande Lyngåkraskolan. Skolan ska ha plats för cirka 450 elever och vara klar år 2028.

Planuppdraget i korthet

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott har gett kommunledningsförvaltningen i uppdrag att detaljplanera för en grundskola i Harplinge, öster om nuvarande Lyngåkraskolan. Skolan ska ha plats för tre paralleller i årskurs 4–9, det vill säga cirka 450 elever och vara klar år 2028. Området ska prövas i detaljplan för skoländamål, men även för besöksanläggning för att bibehålla och utveckla idrottsplatsen.

Behovet av en ny grundskola för Haverdal och Harplinge varit känt en längre tid och en lokaliseringsstudie har därför tagits fram som utrett olika möjliga placeringar. Enligt studien är området öster om Lyngåkraskolan den mest lämpliga platsen. En kartläggning av olika aspekter, samt en avvägning mellan olika intressen, har skett.

På längre sikt, efter år 2035, kommer det att behövas ytterligare en grundskola i området Harplinge och Haverdal. Denna föreslås då ligga i Haverdal i det "kluster för offentlig service" som är utpekat i kommunens översiktsplan Framtidsplan 2050.

Flygbild som visar området.

Skolan föreslås ligga öster om befintliga Lyngåkerskolan.

Tidsplan

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade att ge planuppdrag den 15 augusti 2023. Det innebär att kommunen har fått ett uppdrag att ta fram ett förslag på ny detaljplan.

Detaljplanen klassas av kommunen som mycket högprioriterad.

Tidsplan

Steg i processen

Tidpunkt

Planuppdrag

15 augusti 2023

Samråd

Samråd beräknas kunna ske under tredje kvartalet 2024.

Granskning

Granskning beräknas kunna ske under andra kvartalet 2025.

Antagande

Planen bedöms kunna bli antagen under tredje kvartalet 2025.

Laga kraft

Cirka 3 veckor efter att protokollet med antagandebeslutet har publicerats på kommunens anslagstavla, om inte beslutet överklagas.

Färdig skola

2028

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Karta över området