• Halmstads webbplatser

Trönninge 11:132

Detaljplan

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

Fortsatt förskola i Trönninge

På fastigheten Trönninge 11:132 bedrivs i dag en privat förskola. Detaljplanen medgav endast bostadsändamål och har nu justerats för förskoleverksamhet.

Planuppdraget i korthet

Syftet med planändringen var att möjliggöra för fortsatt förskoleverksamhet på fastigheten Trönninge 11:132, Vitsippevägen 3. Sökande har bedrivit förskoleverksamhet på den aktuella fastigheten sedan 1989. Eftersom åtgärden stred mot gällande detaljplan där fastigheten var avsedd för bostadsändamål behövde därför planen kompletteras med användningsbestämmelsen ”S” för skola.

Flygbild som visar var fastigheten ligger i Trönninge.

Tidsplan

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott gav kommunledningsförvaltningen i uppdrag att i detaljplan pröva skol- och bostadsändamål för fastigheten i slutet av 2020. Förslaget var ute på samråd och granskning under 2022 och antogs av kommunstyrelsen 31 maj samma år.

Detaljplanen vann laga kraft 28 juni 2022. Det innebär att förskolan nu kan ansöka om permanent bygglov.

Karta med dokument

Du hittar plankarta och planbeskrivning genom att klicka på det markerade området i kartan. Välj "Användningsbestämmelser" och sedan "Plankarta, bestämmelser och handlingar (pdf)".