Industri, verksamhet och besöks­anläggning i norra Villmanstrand

Del av Fyllinge 20:393, V1

Detaljplan, Högprioriterat

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

För att möta efterfrågan på verksamhetsmark i Halmstad prövas området i norra Villmanstrand för verksamhet, industri och besöksanläggning. Området har ett strategiskt läge, nära järnväg, hamn, motorväg och väg 15.

Stort behov av verksamhetsområde

Det finns ett stort behov av att planlägga nya verksamhetsområden i Halmstads kommun. Efterfrågan från olika företag på mark för nyetablering eller utökning av befintlig verksamhet är stor. Kommunen undersöker därför om det är lämpligt att planlägga aktuellt område för att tillåta verksamheter, industri och besöksanläggningar.

Området är delvis utbyggt, men kan förtätas med ytterligare verksamhetsmark. I anspråkstagande av jordbruksmark motiveras i kommunens översiktsplan Framtidsplan 2050 av det strategiska läget med närhet till järnväg, hamn, motorväg och väg 15. Delar av området ligger nära Fylleån, på grund av dess mycket höga naturvärden måste stor hänsyn tas så att ån inte påverkas negativt.

Utredningar görs

Just nu pågår arbete med att ta fram utredningar. Till exempel undersöks arkeologi, dagvattenhantering, naturvärden, risker kopplat till farligt gods med mera.

Utifrån resultatet arbetas sedan ett första förslag fram som det kommer finnas möjlighet att tycka till om under samrådstiden.

Markerat område nära motorväg och Fyllinge.

Verksamhetsområdet (V1) ligger strategiskt nära E6:an och väg 15. Den norra blåmarkerade delen är i översiktsplanen utpekad för turismutveckling och vi planlägger där för besöksanläggning.

Tidsplan

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade att ge planuppdrag den 8 december 2015. Det innebär att kommunen började jobba med att ta fram ett förslag på ny detaljplan.

Arbetet är försenat på grund av utökat utredningsbehov kring trafiklösning och arkeologi.

Tidsplan

Steg i processen

Tidpunkt

Planuppdrag

8 december 2015

Samråd

Ej beslutat

Granskning

Ej beslutat

Antagande

Planen bedöms kunna bli antagen under fjärde kvartalet 2024.

Laga kraft

Cirka 3 veckor efter att protokollet med antagandebeslutet har publicerats på kommunens anslagstavla, om inte beslutet överklagas.

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Karta över området

Området heter V1 i kartan.