• Halmstads webbplatser

Industri, verksamhet och besöks­anläggning i norra Villmanstrand

Del av Fyllinge 20:393, V1

Detaljplan, Högprioriterat

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

För att möta efterfrågan på verksamhetsmark i Halmstad prövas området i norra Villmanstrand för verksamhet, industri och besöksanläggning. Området har ett strategiskt läge, nära järnväg, hamn, motorväg och väg 15.

Stort behov av verksamhetsområde

Det finns ett stort behov av att planlägga nya verksamhetsområden i Halmstads kommun. Efterfrågan från olika företag på mark för nyetablering eller utökning av befintlig verksamhet är stor. Kommunen undersöker därför om det är lämpligt att planlägga aktuellt område för att tillåta verksamheter, industri och besöksanläggningar.

Området är delvis utbyggt, men kan förtätas med ytterligare verksamhetsmark. I anspråkstagande av jordbruksmark motiveras i kommunens översiktsplan Framtidsplan 2050 av det strategiska läget med närhet till järnväg, hamn, motorväg och väg 15.

Delar av området ligger nära Fylleån, på grund av dess mycket höga naturvärden måste stor hänsyn tas så att ån inte påverkas negativt.

Markerat område nära motorväg och Fyllinge.

Verksamhetsområdet (nedre markerade området) ligger strategiskt nära E6:an och väg 15. Den norra rutiga delen är i översiktsplanen utpekad för turismutveckling.

Område för turismutveckling

Den norra delen av området kommer inte att bli industrimark, utan är utpekat i översiktsplanen för utveckling av turism och vi planlägger där för besöksanläggning.

Det kan till exempel vara idrotts- och sportanläggningar, nöjesanläggningar, konferensanläggningar, hotell, vandrarhem, stugbyar och annat som riktar sig till besökare. Det kan även vara handel och restaurang om de är ett komplement till ovan anläggningar.

Utredningar görs

Just nu pågår arbete med att ta fram utredningar. Till exempel undersöks arkeologi, dagvattenhantering, naturvärden, risker kopplat till farligt gods med mera.

Utifrån resultatet arbetas sedan ett första förslag fram som det kommer finnas möjlighet att tycka till om under samrådstiden.

Tidsplan

Tanken att planlägga området för verksamhetsmark har funnits länge, men i väntan på en ny översiktsplan lades det på is. Arbetet har också blivit försenat på grund av utökat utredningsbehov kring trafiklösning och arkeologi.

Nu har arbetet tagit fart igen. Ett först förslag planeras vara klart till sommaren.

Tidsplan

Steg i processen

Tidpunkt

Planuppdrag

8 december 2015

Samråd

Sommaren 2024

Granskning

Ej beslutat

Antagande

Planen bedöms kunna bli antagen under fjärde kvartalet 2024.

Laga kraft

Cirka 3 veckor efter att protokollet med antagandebeslutet har publicerats på kommunens anslagstavla, om inte beslutet överklagas.

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Karta över området

Området heter V1 i kartan.