• Halmstads webbplatser

Bro över Nissan vid Slottsmöllan, bostäder och centrum

Halmstad 9:14, 10:25 med flera, I2

Detaljplan, Normalprioriterat

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny bro för bil-, gång- och cykeltrafik över Nissan. Den kommer att ansluta till Frennarpsvägen i söder och Sperlingsholmsvägen norr om Nissan.

Planuppdraget i korthet

Behovet av en ny bro i området har sin grund i en ökad mängd trafik på sträckan som den befintliga bron inte är anpassad för. Nuvarande bro har också en begränsad framkomlighet och är en otrygg trafikmiljö, speciellt för oskyddade trafikanter. Det beror på att bron byggdes när trafiksituationen såg helt annorlunda ut än i dag.

Ett ytterligare skäl till att kommunen vill bygga en ny bro är att den befintliga bron inte ägs av kommunen. Vi vill därför, med den nya bron, säkerställa att det finns en allmänt tillgänglig, trafiksäker bro i området även i framtiden.

Förutom en ny bro över Nissan ingår även byggnader inom Slottsmöllans område, det som kallas Ladugårdsområdet, i arbetet med detaljplanen. Vi utreder om det går att använda de befintliga byggnaderna för något annat ändamål än vad som görs idag, till exempel bostäder eller kontor.

Bro över Nissan med vegetation längs kanterna.

Bron byggs utan några nedslag i ån för att göra så lite påverkan som möjligt på själva vattendraget. llustration av Sweco.

Kartbild som visar nya bron, mer norrut än nuvarande bro.

Illustration över planerad brosträckning med tillhörande funktioner (illustration av Sweco).

Tidsplan

Detaljplanen är försenad på grund av behov av ytterligare utredningar som framkommit under samråd.

Tidsplan

Steg i processen

Tidpunkt

Planuppdrag

15 januari 2019

Samråd

28 januari–4 mars 2022

Granskning

Ej beslutat

Antagande

Planen beräknas kunna bli antagen under första kvartalet 2025.

Laga kraft

Cirka 3 veckor efter att protokollet med antagandebeslutet har publicerats på kommunens anslagstavla, om inte beslutet överklagas.

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.