• Halmstads webbplatser

Bostadsområde i Getinge

Eskilstorp 2:4 med flera, GE6

Detaljplan, Högprioriterat

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

Runt 200 bostäder i blandade former föreslås i Getinge. Förslaget innehåller både mindre flerbostadshus i väster, radhus och friliggande villor.

Planförslaget i korthet

Cirka 200 bostäder i blandade former föreslås på området, både mindre flerbostadshus i väster, radhus och friliggande villor. Platsen har ett strategiskt läge med närhet till en framtida tågstation och det ligger i anslutning till ett gång- och cykelstråk som kopplar samman Getinge centrum med en ny station. Vid planering av området bör ges förutsättningar för verksamheter, service och aktiva bottenvåningar så att en känsla av trygghet skapas längs stråket.

Tidsplan

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade att ge planbesked den 27 mars 2018. Det innebär att kommunen då började jobba med detaljplanen för att pröva området för bostäder.

Tidsplanen har blivit förskjuten på grund av behov av kompletterande utredningar (arkeologi, dagvatten och förprojektering).

Tidsplan

Steg i processen

Tidpunkt

Planbesked

27 mars 2018

Samråd

Ej beslutat

Granskning

Ej beslutat

Antagande

Planen beräknas kunna antas senast fjärde kvartalet 2024.

Laga kraft

Cirka 3 veckor efter att protokollet med antagandebeslutet har publicerats på kommunens anslagstavla, om inte beslutet överklagas.

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Karta

Området är märkt "GE6" i kartan.