• Halmstads webbplatser

Förskola på Rotorp i Halmstad

Halmstad 3:130 med flera, OSf2

Detaljplan, Mycket högprioriterat

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

Granne med Kimbogårdens förskola finns en paviljongförskola med tillfälligt bygglov. En ny detaljplan gör det möjligt att bygga en ny permanent förskola på platsen. Planen har vunnit laga kraft.

Flygbild över området. Runt fastigheten finns mycket gröna områden.

Fastigheten ägs av kommunen.

Planen i korthet

Behovet av förskoleplatser i kommunen är stort och på grund av detta har tillfälliga förskolepaviljonger byggts på fastigheten 3:130 på Rotorp. På grannfastigheten Aralian 1 finns en befintlig förskola, Kimbogårdens förskola.

För att kunna göra förskolan permanent behövs detaljplanen ändras och ett nytt planförslag togs fram. Syftet är att ersätta de tillfälliga paviljongerna med permanenta lokaler med en kreativ och pedagogisk lärmiljö, både ute och inne. Rotorps naturpark ligger nära och därför vill man också bevara så mycket av naturen som möjligt, exempelvis genom att inkludera den befintliga vegetationen i förskolans utemiljö.

Planen gör det möjligt att bygga en förskola med åtta avdelningar. Det ska också bli möjligt att bygga ihop den nya byggnaden med den befintliga förskolan på grannfastigheten. Detaljplanen är flexibel gällande utformning och placering.

Låg vit byggnad med lekplats framför.

Idag finns en paviljongförskola med tillfälligt bygglov på platsen.

Tidsplan

Tidsplan

Steg i processen

Tidpunkt

Planuppdrag

25 april 2017

Samråd

12 september–3 oktober 2023

Granskning

21 december 2023–5 februari 2024

Antagande

9 april 2024

Laga kraft

Planen vann laga kraft 2 maj 2024.

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Karta över planområdet

Området heter OSf2 i kartan.