Förskola på Rotorp i Halmstad

Halmstad 3:22 med flera, OSf2

Detaljplan, Mycket högprioriterat

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

På Rotorp föreslås en detaljplan ändras så att en tillfällig förskola kan bli permanent.

Planförslaget i korthet

På fastigheten Aralian 1 finns en befintlig förskola, Kimbogårdens förskola. Med anledning av det akuta behovet av förskoleplatser har också en tillfällig förskola placerats i anslutning till denna på fastigheten Halmstad 3:22.

Behovet av permanenta förskoleplatser är fortsatt stort och kommunledningsförvaltningen har därför fått i uppdrag att i detaljplan pröva att utöka förskolan permanent.

Tidsplan

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade att ge planuppdrag den 25 april 2017. Det innebär att kommunen nu jobbar med att ta fram ett förslag på ny detaljplan.

Tidsplan

Steg i processen

Tidpunkt

Planuppdrag

25 april 2017

Samråd

Ej beslutat

Granskning

Ej beslutat

Antagande

Planen beräknas kunna bli antagen senast 23 december 2023.

Laga kraft

Cirka 3 veckor efter att protokollet med antagandebeslutet har publicerats på kommunens anslagstavla, om inte beslutet överklagas.

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Karta över planområdet

Området heter OSf2 i kartan.