• Halmstads webbplatser

Bostäder vid Laholmsvägen

Kaninen 10, H29

Detaljplan, Normalprioriterat

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

På fastigheten utmed Laholmsvägen föreslås flerbostadshus med fyra till sex våningar. Mellan 50 och 60 bostäder bedöms rymmas på fastigheten samt restauranger och annan verksamhet i bottenplan. Området ligger nära resecentrum, därför förelås även kontor som ett alternativ till bostäder.

Planuppdraget i korthet

Fastighetsägaren vill utveckla området och bygga flerbostadshus med 80–90 lägenheter och centrumverksamhet i bottenplan.

Åtgärden strider mot gällande detaljplan främst när det gäller antalet våningar och byggnadshöjd. Därför behövs en ny detaljplan tas fram.

Kommunen har gjort en förstudie och gjort bedömningen att den av fastighetsägaren föreslagna exploateringsgraden behöver reduceras för att få en god stads- och boendemiljö. Mellan 50 och 60 bostäder bedöms rymmas på fastigheten samt restauranger och annan centrumverksamhet i bottenplan. Som alternativ till bostäder föreslås kontor.

Under planarbetet kommer särskilt frågor kring buller, avfallshantering, parkeringsfrågan, trafikfrågor, kulturmiljö, volym- och skuggstudier att behöva utredas.

Bullerfrågan är särskilt problematiskt varför användningen utöver bostäder föreslås utökats till att även omfatta kontor och centrumverksamhet, då det finns en risk för att bostäder inte är lämpligt. Det kommer att utredas i planarbetet.

Bra läge för kontor

Inom en radie på omkring 600 meter från resecentrum, samt i stadskärnan är det positivt med ett ökat inslag av kontor och andra arbetsplatser för att öka den centrala stadens dagbefolkning, och utnyttja resecentrum för en ökad arbetspendling.

Området är en del av entrén till Halmstads centrala delar i och med utvecklingen av ett resecentrum i närområdet. Publika verksamheter föreslås i gatuplan vilka kan medverka till att stärka entrépunkten samt stråket längs Laholmsvägen in mot stadskärnan.

Kaninen 10 är markerat som fastigheten längst bort i raden av hus längs Laholmsvägen. Husen är de lägsta i raden.

Kaninen 10 är markerat. Vy från Laholmsvägen.

Karta över fastigheten.

Kaninen 10 är markerat.

Tidsplan

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade att ge planbesked den 8 juni 2021. Det innebär att kommunen fått ett uppdrag att ta fram ett förslag på ny detaljplan.

Tidsplan

Steg i processen

Tidpunkt

Planbesked

8 juni 2021

Samråd

Ej beslutat

Granskning

Ej beslutat

Antagande

Planen bedöms kunna bli antagen under fjärde kvartalet 2024.

Laga kraft

Cirka 3 veckor efter att protokollet med antagandebeslutet har publicerats på kommunens anslagstavla, om inte beslutet överklagas.

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Karta över området

Området heter H29 i kartan.