• Halmstads webbplatser

Tullkammarkajen

H35Ö

Strategiskt planeringsdokument, Högprioriterat

Pågående detaljplanering

 • Förstudie
 • Planförslag tas fram
 • Samråd
 • Granskning
 • Planförslag antas
 • Laga kraft

Längs Nissans östra sida planeras ett nytt område med cirka 800 bostäder. Här föreslås flerbostadshus med 4–6 våningar, platser för kultur samt offentlig service. Innan stadsdelen kan byggas behöver området klimatskyddas. Det krävs även nya broar över Nissan för gång-, cykel- och biltrafik.

På bilden syns lekande barn, café, galleri och människor längs strandpromenaden.

Visionsbild för Tullkammarkajen. Bilden har tagits fram efter dialog med kommuninvånare. Av: Nyréns arkitektkontor

Planuppdraget i korthet

 • Området vid Nissan bedöms rymma 800 bostäder med mellan fyra och sex våningar. Mot Nissan blir byggnaderna lägre för en mer intim känsla längs kajpromenaden.
 • Planen möjliggör för att bygga förskola och skola.
 • Vid Stationsgatan planeras för kontor och arbetplatser.
 • Området görs tillgängligt för platser för kulturändamål.
 • Särskilt fokus förslås läggas på att utforma kajpromenaden som tillsammans med resten av Nissanstråket och föreslagna nya broar skapa en sammanhängande kajpromenad genom de centrala delarna i staden, på båda sidor av Nissan. Utvecklingen av Tullkammarkajen ska ses som en del i ledet i att vända staden mot Nissan.

Lägre byggnader mot Nissan

Tullkammarkajen föreslås utformas med den högre höjdskalan mot Stationsgatan för att avskärma mot störningar på järnväg och Stationsgatan. Det är samtidigt viktigt att upplevelsen längs Stationsgatan inte blir för sluten, och därmed ger intrycket av en baksida. Höjderna på bebyggelsen ner mot vattnet föreslås vara lägre, för att skapa en intim och mänsklig skala längs kajpromenaden. En successiv trappning av höjden mot vattnet tar tillvara solen och utsikten mot Nissan.

En byggnad i de södra delarna av området kan tillåtas bli riktigt hög och därmed samspela med silosarna i hamnen i fonden.

Tullkammarkajens föreslagna kvartersstruktur bygger på den intilliggande kvartersstadens rutnätsstruktur. Småskaliga kvarter, korta siktlinjer och en varierad arkitektur främjar rörelse till fots i området, vilket ger en positiv inverkan på stadslivet, med närhet till resecentrum, stadskärnan och Nissanstråket.

Kajpromenad och offentliga platser

Särskilt fokus läggs på att utforma kajpromenaden. Vattenfronten skall vara offentlig och lättillgänglig och ska tillsammans med resten av Nissanstråket och föreslagna nya broar skapa en sammanhängande kajpromenad genom de centrala delarna i staden, på båda sidor av Nissan. Utvecklingen av Tullkammarkajen ska ses som en del i ledet i att vända staden mot Nissan.

På Tullkammarkajen föreslås det förutom bostäder, även mindre verksamheter, offentlig service i form av förskola och eventuellt även skola, samt platser inom- och utomhus för kultur. Dessa funktioner föreslås lokaliseras mot offentliga platser och huvudstråk där flödet att människor är som störst. Kontorslägen och arbetsplatser föreslås mot Stationsgatan, med närhet till resecentrum.

Området behöver klimatsäkras

Tullkammarkajen ligger nära Nissan och är ett av de områden som riskerar översvämmas vid ett skyfall eller storm. Därför behöver området klimatsäkras innan byggnation kan ske.

Tullkammarkajen ska utformas dels för att bidra till en minskad påverkan på klimatet, men ska även utformas robust och förberedas för att möta framtida klimatförändringar. I samband med byggnation finns goda förutsättningar att utforma området på ett översvämningssäkert sätt, och låta översvämningsskyddet bli en del av utformningen av kajstråk och offentliga platser.

Beroende av en ny bro över Nissan

En exploatering av området är beroende av en ny bro tvärs Nissan för att kunna trafikmatas. Brons tillkomst är en viktig förutsättning för att kunna komma vidare med och realisera Tullkammarkajområdet, då vägnätet i området inte klarar av att ta emot de ökade flöden som detta område innebär.

Fler och mer detaljerade förutsättningar för utveckling av området kan framkomma under detaljplanprocessen.

Tidsplan

Planen är vilande i väntan på att fördjupad översiktsplan för centrum ska bli klar. Planen är också beroende av klimatsäkring av centrum och en ny bro över Nissan.

Tidsplan

Steg i processen

Tidpunkt

Planuppdrag

Uppdrag att göra ett planprogram gavs 20 november 2018.

Samråd

Ej beslutat

Granskning

Ej beslutat

Antagande

Planprogrammet beräknas kunna antas andra kvartalet 2025.

Laga kraft

Cirka 3 veckor efter att protokollet med antagandebeslutet har publicerats på kommunens anslagstavla, om inte beslutet överklagas.

Byggstart

I utbyggnadsplanen föreslås planerad byggstart till 2026–2030.

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Karta över området

Området heter H35Ö i kartan.