• Halmstads webbplatser

Förskola i Snöstorp

Snöstorp 7:21

Detaljplan

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

En privat aktör vill möjliggöra förskoleverksamhet vid Klockarevägen.

Planuppdraget i korthet

En privat aktör, som redan är verksam i området, ville ändra detaljplanen för att möjliggöra förskoleverksamhet på fastigheten Snöstorp 7:21. I dåvarade detaljplan fick fastigheten bara användas för bostadsändamål. Planuppdraget innebar att i detaljplan pröva skol- och bostadsändamål för fastigheten.

Den aktuella byggnaden, i området omkring Lågagård vid Växjövägen, har tidigare varit i kommunal ägo och kommunen bedrev under flera år daglig verksamhet i fastigheten. Under 2019 sa kommunen upp avtalet och lämnade lokalerna. Kommunen sålde sedan fastigheten till en privat aktör. Sedan dess har byggnaden stått tom.

Byggnaden sedd från Klockarevägen.

Byggnaden sedd från Klockarevägen.

Tidsplan

Planen var ute på samråd och granskning i början av 2022. Detaljplanen vann laga kraft 28 juni samma år.

Karta med dokument

Du hittar plankarta och planbeskrivning i kartan genom att klicka på det markerade området vid Klockarevägens sväng. Välj "Användningsbestämmelser" och sedan "Plankarta, bestämmelser och handlingar (pdf)".